AIDA II - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

AIDA II

 – arkiivvat otná beaivve doaibmin


AIDA II – arkiivvat otná beaivve doaibmin lea nubbi guovtte AIDA-prošeavttas. Dán prošeavttas arkiivvat ovdanbuktojit otná beaivve doaibmin seammás go dat seailluhit vássánáiggi kollektiivvalaš muittus.

Prošeavtta jođiha Ájtte, Ruoŧa duottar- ja sámemusea, 2020–2022.

Dieđut-ráiddu temápublikašuvdna AIDA II – arkiivvat otná beaivve doaibmin -prošeavtta sisdoaluid birra almmustahtto jagi 2022 áigge.

“Gulahallat” – veahkkálas kommunikašuvnna ulbmilin čiekŋalut ovttasipmárdus ja ođđa doaibmavuogit

AIDA II -prošeakta dutká doaibmavugiid, mat vuhtiiváldet servoša dárbbuid ja sávaldagaid sihke dávistit eamiálbmogiid jurddašanvugiid ja geavadagaid. Dutkanbarggu ulbmil lea ođasmahttit arkiivvaid doaibmavugiid.

Prošeavtta guovddáš dutkangažaldagat leat:

  1. Mo duojárat, studeanttat, dutkit ja eará arkiivageavaheaddjit sáhttet gávdnat arkiivamateriálaid ođđa vugiiguin?
  2. Mo arkiivvaid doaibmavugiid sáhtáše rievdadit nu ahte dat heivešedje buorebut oktii eamiálbmogiid jurddašanvugiiguin ja sámiid geavadagaiguin?

Ođđa ovttasbargovugiid iskkadit rabas dáhpáhusain Sámis; earret eará bargobájiin, seminárain, sosiálalaš medias ja eará almmolaš dilálašvuođain, main ságastallat ovdalis máinnašuvvon gažaldagaid birra.

Oktanaga dáid iskkademiiguin Sámi allaskuvlla dieđalaš assisteanttat ollašuhttet duodjefáddásaš dutkamuša Duojár-arkiivvain. Dan bohtosat almmustahttojit iešguđet forumiin.

Dás máinnašuvvon AIDA II -prošeavtta juksanáigumušaid lassin, joatkit ovdalis álggahuvvon barggu ja ovdamearkka dihte vuođđudit ođđa Duojár-arkiivvaid Ájtte-musea ja Sámearkiivva čoakkáldagaide, sihke ovddidit fitnu ruoktosiidduid ja eará almmustahttinreaidduid. Johkamohki dálvemárkaniin 2021 almmustahttui ovdamearkka dihte min somekampánja ja -čájáhus #muduodjearkiiva.

AIDA II -hanketta rahoittavat Euroopan unionin Interreg Pohjoinen V -ohjelma, Lapin liitto, Suomen Kansallisarkisto, Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin maakunnat (fylkeskommune) Norjassa, Norjan Saamelaiskäräjät, Sámi allaskuvla (Saamelainen korkeakoulu) Norjassa, Ruotsin Saamelaiskäräjät, Ruotsin valtion käsityövaltuusto Nämden för hemslöjdsfrågor, Ruotsin Saamelaiskäräjät, Ruotsin Norrbottenin lääni (Norrbottens län), Ruotsin saamelaiskouluhallinto Sameskoltyrelsen sekä Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo (Duottár- ja sámemusea).

 

Govva: Nils-Johan Labba arkiiva / Ájtte, Ruoŧa duottar- ja sámemusea

Oktavuođadieđut

Sámi Arkiiva
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Duottar- ja sámemusea
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com