Vastuullisuusraportti 2022

Johdon vahvistus vastuullisuusraportille

Kansallisarkisto huolehtii yhdessä muiden viranomaisten kanssa siitä, että Suomen asiakirjallinen kulttuuriperintö tallennetaan digitaalisesti ja saatetaan yhä laajempaan käyttöön. Aineistojen parantuva hyödynnettävyys tukee tutkimustoimintaa, tietoon perustuvaa toimintatapaa ja sivistystä. Se lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, vahvistaa demokratiaa, luo edellytyksiä merkitykselliselle elämälle sekä tukee luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin.

Kansallisarkisto valitsi oman toimintansa näkökulmasta merkittävimmät YK:n Agenda 2030:n mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet arkiston ensimmäisen, vuonna 2020 laaditun kestävän kehityksen suunnitelman mukaisesti.

  Kansallisarkiston valitsemat tavoitteet:

  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (tavoite 16)
  • Hyvä koulutus (tavoite 4)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8)
  • Ilmastotekoja (tavoite 13)
  • Yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17)

Näille tavoitteille ja niiden alatavoitteille määriteltiin mittarit, joilla tavoitteiden edistämistä voidaan osoittaa. Katso vastuullisuuden tavoitteet mittareittain täältä.

Kansallisarkiston perustoiminta on kestävä kehityksen tavoitteiden mukaista. Kestävä kehitys otetaan Kansallisarkistossa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Sitä johdetaan osana ohjauksen yleisiä prosesseja. Kestävän kehityksen toimet integroidaan toiminnan ja talouden suunnitteluprosesseihin.

Kestävä kehitys edellyttää tiedon lisäämistä sekä tietoisuuden ja vastuullisuusosaamisen vahvistamista. Kansallisarkistossa tätä työtä koordinoi kestävän kehityksen ryhmä. Lisäksi yhteistyötä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kaverivirastojen kanssa.

Olemme vahvistaneet koko henkilöstölle henkilökohtaiset kestävän kehityksen tavoitteet vuodesta 2021 alkaen. Vuoden 2022 tavoite- ja kehityskeskusteluissa on sovittu jokaiselle kansallisarkistolaiselle kestävän kehityksen kädenjälkeä vahvistava henkilökohtainen tavoite.

Samalla yhteinen ymmärryksemme siitä, miten Kansallisarkisto voi vaikuttaa kestävään kehitykseen, on vahvistunut. Oikeilla toimilla voimme lisätä positiivista kädenjälkeämme ja vähentää ympäristöjalanjälkeämme.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kansallisarkiston tehtävät ja arvot 

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Kansallisarkisto edistää tekoälyyn ja tieteen uudistuviin menetelmiin perustuvaa tiedonhallintaa sekä asiakirjatiedon avointa saatavuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Virastomme toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja toimialueenamme on koko maa.

Kansallisarkiston toimintaa ohjaavat arvot ovat avoimuus ja luottamuksellisuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Arvot tukevat kestävää kehitystä.

Vastuullisuuden hallintotapa 

Kestävä kehitys on Kansallisarkiston strateginen tavoite ja kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuusraportointi perustuu Kansallisarkistossa käytössä oleviin mittareihin. Hiilijalanjäljen osalta raportointi perustuu Valtiokonttorilta ja tilojen käytön sekä energiankulutuksen osalta Senaatti-kiinteistöiltä saatavaan dataan.

Kuvaus raportin laadintatavasta

Kansallisarkistossa vuonna 2020 perustettu Kestävän kehityksen ryhmä on valmistellut raportin yhteistyössä viraston johdon ja viestinnän kanssa. Henkilökunta on osallistunut tavoitteiden määrittelyyn ja mittarityöpajaan.

Vastuullisuuden tavoitteet