Henkiset voimavarat

Henkilöstövoimavarat

Vuonna 2021 Kansallisarkistossa toimi henkilötyövuosissa mitattuna yhteensä 225 henkilöä. Nousua edellisvuoteen verrattuna oli 20 henkilötyövuoden verran.

Naisten osuus henkilöstöstä oli 56 % ja miesten 44 %. Vakinaisen henkilöstön osuus on pysynyt samalla tasolla jo muutaman vuoden ja oli nyt 69 %. Määräaikaisen henkilöstön suuri osuus selittyy määräaikaisella rahoituksella toteutettavien projektien ja hankkeiden suurella määrällä.

Eläköityminen on yhä voimakasta. Vuonna 2021 eläkkeelle jäi 10 henkilöä. Kansallisarkiston ikäpyramidi on edelleen selkeästi painottunut vanhimpiin ikäluokkiin. Jakauman tasoittuminen on käynnissä. 

  Henkilöstövoimavarat

2021

2020

2019

Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,61 3,53 3,31
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,9 8,4 12,7
Henkilötyövuodet (keskiarvo) 225 205 207
Koulutuspäivät/henkilö 0,8 0,1 0,4
Johtaminen (VMBaron johtajuusindeksi) 3,5 3,3 3,3

Työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja työyhteisön kehittäminen

Työtyytyväisyyskysely tehtiin valtionhallinnon yhteistä VMBaro-työkalua hyödyntäen. Kehitys on ollut varsin myönteistä ja valtion keskiarvoja selvästi parempaa viimeiset kaksi vuotta. Kokonaistyytyväisyys nousi lukemaan 3,6 ja johtajuusindeksi lukemaan 3,5. Nousuun vaikuttivat todennäköisesti monet vuoden 2021 aikana toteutetut hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat toimet, kuin myös johdon näkyminen ja avoin viestintä esimerkiksi Kansallisarkiston omissa kuukausittaisissa infotapaamisissa.

Vuoden 2020 lopulla Kansallisarkistossa käynnistyi Yhdessä-ohjelma toimintakulttuurin päivittämiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi ja toiminnan tuloksellisuuden vahvistamiseksi. Yhteisissä tapaamisissa oli harkittu teema, alustus, vierailija-asiantuntijoita tai asiakkaita, tehtäviä sekä osallistavia elementtejä kuten pienryhmätyöskentelyä, kyselyitä, avointa chat-keskustelua tai muita vastaavia elementtejä. Kansallisarkiston toimintakulttuuri on kääntymässä keskustelevampaan ja avoimemman vuorovaikutuksen sekä yhdessäohjautuvuuden suuntaan.

Johtaminen

Kansallisarkiston johtamisessa korostetaan arvostusta ja avoimuutta sekä yhdessä tekemistä ja verkottunutta toimintatapaa. Organisaatiokulttuuria kehitetään kohti valmentavaa johtamista ja itseohjautuvuutta. Yhteisöllisyys, henkilöstön hyvinvointi sekä oppimisen ja innovatiivisuuden tukeminen ovat keskeisiä tavoitteita. Hyvää viestintää, asiakaslähtöisyyttä sekä henkilöstön digitaalista osaamista vahvistetaan.

Oppiminen

Osaamisen kehittäminen ja oppiminen on edelleen keskeinen teema Kansallisarkistossa. Oppiminen on monimuotoista. Sitä tavoitellaan myös työssä ja vertaisverkostoissa. Tärkeitä työkaluja ovat talon sisäiset koulutukset ja infotilaisuudet. Vuonna 2021 esihenkilöitä tuettiin ja kannustettiin työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen. Oppimista edellytti myös siirtyminen hybridityöhön ja laajaan sähköisten kokoustyökalujen käyttöön. Kirjanpidon mukaan henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2021 keskimäärin kuitenkin vain 0,8 työpäivää/htv.