Vaikuttavuus syntyy aineistojen käytöstä

Kansallisarkistossa säilytettävät asiakirjat ovat keskeisiä muodostettaessa kuvaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta eri aikakausina. Arkiston tehtävänä on huolehtia siitä, että sen aineistot antavat monipuolisen ja kattavan kuvan suomalaisesta viranomaistoiminnasta ja yhteiskunnasta ja että ne ovat helposti ja nykyaikaisesti käytettävissä. Kattava kuva turvataan asiantuntevalla seulontapäätösvalmistelulla ja yksityisarkistojen toimivalla ja ajantasaisella hankintapolitiikalla. Valtionapupäätöksillä ohjataan yksityisarkistojen palveluiden kehittämistä.


Kansallisarkisto myönsi vuodelle 2020 lakisääteistä pysyväisluonteista valtionavustusta yhteensä
5 744 000 euroa.

Aineistojen käytön kannalta keskeistä on digitaalisten palveluiden jatkuva kehittäminen. Kansallisarkisto tukee omalta osaltaan aktiivista kansalaisuutta, sivistystä, merkityksellistä elämää, osallisuutta, jatkuvaa oppimista ja demokratiaa. Kansallisarkiston toiminnan vaikuttavuus liittyy suomalaisen yhteiskunnan perustan turvaamiseen, vakauteen ja luottamukseen. 

Kansallisarkisto on toteuttanut valtioneuvoston kanslian tilaamana arkistolähteisiin perustuvia valtiollisia selvityksiä, jotka ovat huomattavasti vaikuttaneet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi näistä hankkeista on vuonna 2020 käynnistynyt laaja ja monivuotinen Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushanke.

Suomalaisia punapakolaisia Išhoran leirillä vuonna 1920. Kuva: Venäjän valtion yhteiskuntahistorian ja poliittisen historian arkisto, RGASPI.

Tutustu tarkemmin Suomalaiset Venäjällä -hankkeeseen!

Kansainvälinen vaikuttavuus syntyy ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Euroopan unionin kanssa tehtävänä yhteistyönä, erityisesti yhteisiin projekteihin osallistumisena.

Venäjältä ja entisen Neuvostoliiton alueelta on kopioitu noin 1,4 miljoonaa Suomen historiaan eri aikakausina liittyvää asiakirjaa. Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena Suomeen on voitu hankkia myös aiemmin suljettuna ollutta aineistoa.