Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen pysyvä säilytys 2000

Arkistolaitoksen päätös 6.6.2000 (KA S 27/99).
Päätös ja hakemusasiakirjat (PDF-muodossa).

Arkistolaitoksen päätöksen 6.6.2000 (KA S 27/99) perustana oli seulontaesitys, jonka oli laatinut valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston asettama työryhmä. Työryhmän tehtävä oli laatia suositus valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen ja niihin rinnastettavien tietoaineistojen säilytysvastuista, muodoista ja -ajoista. Työryhmän suositus julkaistiin valtiovarainministeriön työryhmämuistiona nro 27/99.

Yhteisillä asiakirjoilla tarkoitetaan tässä sellaisia valtioneuvoston asiakirjoja, jotka esiintyvät samoina, täyttävät samaa tehtävää tai ilmentävät saman asiankäsittelyprosessin peräkkäisiä tai rinnakkaisia vaiheita eri ministeriöissä ja valtioneuvoston kansliassa. Mukana ovat myös eduskunnan asiakirjat siltä osin kuin ne liittyvät valtioneuvoston toimintaan. Arkistolaitoksella ei ole kuitenkaan toimivaltaa päättää eduskunnan asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

Työryhmän laatima säilytysaikasuunnitelma on luonteeltaan suositus, joka ei korvaa ministeriökohtaista, arkistolain vaatimia arkistonmuodostussuunnitelmia. Tällä säilytysaikasuunnitelmalla on pyritty helpottamaan ministeriöiden arkistonmuodostussuunnitelmien laatimista ja ylläpitoa. Suosituksella on voitu selventää ministeriöiden välistä työnjakoa asiakirjojen säilyttämisessä ja hävittämisessä.

Arkistolaitoksen päätöstä 6.6.2000 (KA S 27/99) voidaan soveltuvin osin noudattaa myös taannehtivasti 1.1.2000 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.