Nyheter

17.04.2014

Mässan Ett öppet Finland 2014 fokuserar på de möjligheter som öppen information erbjuder

Statsrådets kansli arrangerar i höst, tillsammans med sina samarbetspartner, ett storevenemang om de möjligheter som öppen information erbjuder. Mässan Ett öppet Finland 2014 arrangeras i Gamla hamnen i Helsingfors den 15–16 september 2014.

Mässan ger tips om de möjligheter som öppen information erbjuder för allmänheten och organisationerna, affärsverksamheten, vetenskapen, forskningen, lärandet och kulturen samt för bättre beslut och för en smidig stats- och kommunförvaltning.

Evenemanget svarar på frågan "Varför är öppen information så viktig?" Man går också djupare och koncentrerar sig på konkreta exempel och redskap, och svarar på frågan "Hur kan vi utnyttja den öppna informationen?".

Genom att informationen görs fritt tillgänglig ökas transparensen och den öppna verksamheten i samhället. Den öppna informationen är fritt tillgänglig, kan återanvändas, bearbetas och återdistribueras.

Mässan stöder målen i statsrådets framtidsredogörelse "Välfärd genom hållbar tillväxt". Finland är ett möjligheternas samhälle, som ger möjligheter till affärsverksamhet baserad på öppen information och tjänster som baserar sig på samhällelig gemenskap. Den offentliga sektorn kan påskynda hållbar tillväxt genom att stödja en smidig och experimenterande verksamhet som är öppen för olika idéer.

Statsrådets kanslis främsta samarbetspartner för evenemanget är kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Aalto-universitetet, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS, Avoin ministeriö, Forum Virium Helsinki, Riksarkivet, Lantmäteriverket, Open Knowledge Finland, Sitra, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allians rf, Tekes, Delegationen för informationsspridning och Utvecklingscentralen för Informationssamhälle, Tieke rf. Evenemangsproducent är Tapahtumantekijät Oy.

Möjligheter och framgångssagor presenteras mångsidigt

Företag, frivilligorganisationer, forskare, förvaltningen och beslutsfattare möts på mässan. Deltagarna utmanas att utnyttja öppen information, eftersträva samhällelig utveckling och tillsammans främja öppenhet och möjligheter att utnyttja öppen information. Målet är att ge möjligheterna att utnyttja öppen information och finländska framgångssagor ökad uppmärksamhet och skapa nya möjligheter. I programmet ingår internationella och finländska anföranden, diskussion, öppna workshopar och videor om kompetens, utmaningar och möjligheter.

På mässan finns utställningsavdelningar med aktörer inom öppen information från alla sektorer. På evenemangets webbplats avoinsuomi2014.fi kan man ge tips om finländska framgångssagor för mässans anföranden ,videor och utställningsavdelningar.

Anmälningar till mässan kan göras på evenemangets webbplats fr.o.m. månadsskiftet april–maj. Mässans program offentliggörs på webbplatsen avoinsuomi2014.fi i maj. Programmet kompletteras i juni–augusti, när temana för anförandena och utställningsavdelningarna har fastställts.

Evenemanget på webben

Webbplatsen för mässan Ett öppet Finland 2014: avoinsuomi2014.fi
Facebook: facebook.com/avoinsuomi2014
Twitter: twitter.com/avoinsuomi2014 #avoin2014

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, ordförande för styrgruppen, tfn 0295 160 300, och Anne Miettinen, konsultativ tjänsteman, anne.miettinen(at)vnk.fi, tfn 0295 160 196, statsrådets kansli