Nyheter

26.05.2014

Nöjda kunder hos arkivverket

Arkivverket undersökte i mars 2014 hur nöjda kunderna var med verkets tjänster. Enkäten kunde besvaras på nätet eller i forskarsalarna. Antalet svar uppgick till sammanlagt 431. Enkäten genomfördes i nästan samma form åren 2010, 2011 och 2012.

De frågor kunderna fick att besvara gällde hur kundbetjäningen och nättjänsterna fungerade. Dessutom insamlades information om kundernas kön, ålder, utbildning och forskningsobjekt.

Beröm för forskarsalens tjänster och klagomål över öppettiderna

Kunderna var mycket nöjda med betjäningen i arkivverkets forskarsalar. I synnerhet fick sakkunskapen hos kundbetjäningen höga poäng. Missnöje förekom med forskarsalarnas öppettider, även om största delen av de svarande ansåg att tiderna var lämpliga.

Elektroniska tjänster används allt oftare

Enligt enkäten används arkivverkets elektroniska tjänster i allt större utsträckning. En del av de svarande var emellertid förbryllade på grund av det stora antalet olika söktjänster.  

Störst erfarenhet hade kunderna av att använda hemsidorna och Digitalarkivet. Även nättjänsten Astia används allt mer. Däremot är Finna, den relativt nya gemensamma sökportalen för arkiv, museer och bibliotek fortfarande ganska okänd.

Lyckade besök

Kunderna var till drygt 90 procent synnerligen eller delvis nöjda med sina besök och det slutliga resultatet av besöken. De fick rätt handlingar att undersöka eller på annat sätt svar på sina frågor. Även om frågan inte alltid kunde utredas, kom man underfund med orsaken: handlingarna hade under historiens gång kunnat förstöras eller svaret dölja sig i något annat arkiv. 

De svarande var i genomsnitt äldre personer med högre utbildning samt släktforskare

Arkivverkets kundgrupper hade samma profil som i de tidigare enkäterna. Antalet män och kvinnor var i stort sett detsamma.   De svarandes medelålder var hög; hälften av dem var över 60­ år­ gamla.

Kunderna var också högt utbildade, då drygt hälften av dem hade avlagt eller höll på att avlägga högskoleexamen. Däremot uppgav endast 6 procent grundskola eller folkskola som utbildningsnivå. I enkäten frågades det inte, om kunden redan hade avlagt examen på utbildningsnivån i fråga, eller om personen stod i beråd att göra det.

Drygt hälften av de svarande uppgav släktforskning som motiv till sitt besök. Fler än en tredjedel bedrev vetenskaplig eller annan forskning och något fler än en tiondedel angav ett lärdomsprov som motiv till besöket.

Olikheter mellan enheternas kunder

Kundstrukturen hos arkivverkets enheter var av olika slag. Hos Riksarkivet var andelen kunder med högskole- och påbyggnadsexamen allra störst och utgjorde ca 80 procent av besökarna. Landskapsarkiven i St. Michel och Tavastehus besöktes åter av den proportionellt sett största andelen släktforskare.


Mer information:

Markku Mäenpää, specialsakkunnig, Riksarkivet, tfn 029 533 7009
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi