Nyheter

21.05.2013

Iståndsättningen av krigstida material fortgår i S:t Michel

Huvudstaben, Centralarkivet för Finlands näringsliv ELKA och Riksarkivet har kommit överens om en fortsättning för iståndsättningsprojektet för Krigsarkivets osorterade material under åren 2014–2015. 

Med hjälp av iståndsättningsprojektet förbättras tillgängligheten betydligt för materialet som är av central betydelse för Finlands historia, samtidigt som man garanterar att materialet bevaras för kommande generationer.

Iståndsättning av det osorterade materialet var ett centralt villkor då Krigsarkivet överfördes till Riksarkivet. Iståndsättningsprojektet inleddes år 2008 i S:t Michel. I och med det fortsatta avtalet förblir projektets förverkligandesätt det samma.

ELKA svarar för den tekniska iståndsättningen av material och den elektroniska katalogiseringen med finansiering från försvarsförvaltningen. Riksarkivet deltar i styrningen av projektet, samt kontrollerar och godkänner de iståndsatta materialomgångarna, varefter de överförs i försvarsförvaltningens arkivs ägo.

Till dags dato har man inom projektet iståndsatt nästan 12 hyllkilometer av försvarsförvaltningens arkiv från 1918–1945. Trots att samarbetet mellan avtalsparterna har fungerat bra har projektet inte framskridit helt enligt den ursprungliga tidtabellen. Utöver detta har materialet som fordrar iståndsättning visat sig vara mer omfattande än vad man ursprungligen bedömde.

Med det fortsatta avtal som nu slutits säkerställer att projektet kan slutföras fullt ut innan slutet av 2015. Avtalets värde uppgår till högst 2,5 miljoner euro, och den totala mängden material som ska iståndsättas till högst 18 hyllkilometer.

Projektet har en märkbar sysselsättande effekt. Cirka 25 personer arbetar med iståndsättningsarbetet i centralarkivet för Finlands näringslivs lokaler i S:t Michel. Dessutom arbetar 1–3 projektarbetare i Helsingfors i Riksarkivets lokaler.