Nyheter

25.07.2014

Vikten av internationellt samarbete betonades i Desmond Tutu-missionen

Ett gemensamt projekt för att skydda ärkebiskop Desmond Tutus arkiv gagnade en sydafrikansk stiftelse samt Riksarkivet i Finland och Riksarkivet i Sverige.

I början av 2013 var Riksarkivet tillsammans med Riksarkivet i Sverige med i att skydda arkiven från den sydafrikanska ärkebiskopen Desmond Tutu, som har fått Nobels fredspris.

Tutus arkiv omfattar en enorm mängd handlingar och annat material från 1960-talet till nutiden. Arkiven består av material från många olika organisationer och de har förvarats spridda på många olika ställen.

Av Riksarkivet i Finland och Riksarkivet i Sverige begärdes konsultation när det gäller att utveckla dokumenthanteringen på stiftelsen Desmond & Leah Tutu Legacy. Stiftelsen behövde internationell experthjälp för att dokumentera, ordna till och förvara det material som stiftelsen administrerar samt för utnyttjande av materialet ur användarens perspektiv.  Syftet med projektet var också att skapa en tillförlitlig allmän bild av på vilka olika ställen Tutus arkiv förvaras och vad som ingår i arkiven.

Projektet inleddes i början av 2013. Under projektet framgick att det allmänna läget inom arkivbranschen i Sydafrika utgjorde det största hindret för utveckling av stiftelsens dokument- och arkivhantering. Lokala utmaningar är bristen på arkivutbildning samt den svaga ställningen och underskattningen av yrkesområdet och det nationella arkivverket. Särskilt av dessa skäl var det internationella samarbetet nyttigt. Under projektet gav de internationella experterna rekommendationer och utvecklingsförslag för förbättring av stiftelsens dokumenthantering.

De parter som hjälpte i projektet kunde, tack vare projektet, se såväl arkivbranschen som vissa specialfrågor i Sydafrika ur ett helt nytt perspektiv. De politiska dimensioner som tangerar Desmond Tutus arkiv påminde den internationella expertgruppen om att kulturarvet och arbetet för att bevara det alltid berör hela samhället och att de till karaktären inte enbart är teoretiska utan även mycket konkreta och politiska. De som värnar om kulturarv har alltid makt att kontrollera vad som ska förvaras och när samt vad man vill att ska kommas ihåg.

Samarbetsprojektet finansierades av Sveriges utvecklingssamarbetsorganisation SIDA som beviljade finansieringen för år 2013. I fortsättningen kan riksarkiven vid behov ge distanskonsultation i de rekommendationer som getts stiftelsen.


Läs mer om projektet i en artikel som arkivrådet Jaana Kilkki har skrivit på engelska. http://www.archivalplatform.org/blog/entry/the_politics_of_memory_a_case_study_of_the_south_african_archival_landscape/

Mer information: arkivrådet Jaana Kilkki, Riksarkivet, fornamn.efternamn@narc.fi, tfn 029 533 7040