Nyheter

23.01.2015

Undervisnings- och kulturministeriet informerar:Förslag om egen statsbidragslagstiftning för privata arkiv

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har i form av en regeringsproposition berett ett förslag om en ny statsbidragslagstiftning för privata arkiv. Målet är bl.a. att precisera den lagstiftning som gäller förvaring och användning av privata dokument och arkiv i anslutning till kulturarvet.

Arbetsgruppen föreslår att man stiftar en särskild lag som gäller endast lagen om statsbidrag till privata arkiv. Förslaget hänför sig till reformen av arkivlagstiftningen

Arbetsgruppen anser att de bestämmelser i arkivlagen som gäller privata dokument och arkiv i kombination med de bestämmelser som gäller statsbidrag för privata arkiv bildar en helhet med ett gemensamt syfte. En justering av lagen om privata arkiv skulle göra bestämmelserna om privata dokument och arkiv tydligare och stärka deras ställning som rättsobjekt.

En central förändring i och med reformen är att skifta fokus från att finansiera institutioners verksamhetsförutsättningar till förvaring och användning av privata arkivmaterial, vilket är lagens syfte. Enligt förslagen skulle lagen inte längre ha som syfte att finansiera de privata arkivens verksamhetsförutsättningar. Undervisnings- och kulturministeriet skall enligt förslaget inte längre fatta beslut om huruvida ett samfund har rätt till ett permanent statsbidrag. Nationalarkivet skall istället fungera som statsbidragsmyndighet. Ändringen skulle förtydliga arbetsfördelningen mellan ministeriet och Nationalarkivet.

Finansieringen av privata arkiv skall enligt förslaget inte som för tillfället basera sig på de privata arkivens fastighets- och personalkostnader, utan på verksamhetens omfattning och på verksamhetens verkningsfullhet i förhållande till hur lagens syfte förverkligas. Även sådana som inte är berättigade till permanent understöd kan beviljas engångsbidrag för projekt.


Ytterligare information:
undervisningsrådet Annu Jylhä-Pyykönen (UKM), tfn 02953 30123
överinspektör Anne Luoto-Halvari (UKM), tfn 02953 30200

Arbetsgruppens förslag