Nyheter

10.10.2014

Jord- och skogsbruksministeriet och Riksarkivet avtalade om organisering av arkiv

Jord- och skogsbruksministeriet och Riksarkivet har ingått ett avtal om överföring av arkivmaterial till arkivverket och organisering av materialet mot avgift. Det gäller Kolonisationsstyrelsens och Jordbruksstyrelsens material som Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) förfogar över samt därtill tillhörande arkivmaterial som Jord- och skogsbruksministeriet förfogar över. Enligt avtalet ska ett material som omfattar 1 700 hyllmeter under 2015–2018 ställas i sådant skick att det kan överföras.


Sektordirektör Juhani Tikkanen, Riksarkivet: ”Vi är mycket glada över att vi i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet kan göra Kolonisationsstyrelsens och Jordbruksstyrelsens arkiv bättre tillgängliga för forskare. Det gäller ju material som är historiskt mycket viktigt. Vi utreder också möjligheter att alternativt digitalisera en del av materialet i stället för att organisera materialet, vilket är normal praxis. Avtalet möjliggör på så sätt en långsiktig projektplanering, stegvist utförande av arbeten och en god styrbarhet av resurser. Genom dessa kan vi se till att projektet genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.”

Allt det material som omfattas av avtalet överförs till arkivverket ännu under innevarande år. Kolonisationsstyrelsens material överförs till Tavastehus landsarkiv och Jordbruksstyrelsens material till Riksarkivet. Årligen ställs material på sammanlagt omkring 400 hyllmeter i sådant skick att det kan överföras. Handlingar som är yngre än 40 år och som ska förvaras varaktigt stannar kvar vid Jord- och skogsbruksministeriet. Ett särskilt avtal om avgiftsbelagd förvaring av dem och informationsservice vid arkivverket upprättas per materialenhet när organiseringen av dem har slutförts.

”De avtalsenliga organisationsarbetena kompletterar överföringarna av de föregående myndigheternas arkiv som har förvarats vid Tike. Dessa överföringar inleddes 2007”, säger överinspektör Ville Kajanne på Riksarkivet. Han har lett överföringarna från första början. År 2018, när organisationsarbetena slutförs, får forskare tillgång till en helhet av Kolonisationsstyrelsens och Jordbruksstyrelsens arkiv, som omfattar mer än tre hyllkilometer. ”I helheten ingår bland annat ett stort antal handlingar om kolonisation av den förflyttade befolkningen och bildande av lägenheter. De innehåller sådan information om de viktigaste skedena av kolonisationsverksamheten i vårt land som i praktiken berör nästan alla familjer och släkter i Finland och som inte tidigare varit tillgänglig för forskare”, säger Kajanne.

Tikes verksamhet som fristående ämbetsverk upphör vid utgången av innevarande år. Då flyttas förvaltningsområdets central för ICT-tjänster till Lantmäteriverket och statistikavdelningen till Naturresurscentralen, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2015.

Mer information: sektordirektör Juhani Tikkanen, tfn 029 533 7112, överinspektör Ville Kajanne, tfn 029 533 7030
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi