Nyheter

11.02.2014

Arkivverket och Arbets- och näringsministeriet avtalade om organisering av arkiv

Arkivverket och Arbets- och näringsministeriet har ingått ett avtal om överföring av arkivmaterial från NTM-centralerna i Södra Savolax, Lappland och Birkaland till arkivverket och organisering av materialet mot avgift. Avtalet är värt 300 000 euro och omfattar arbete med att ställa material för totalt drygt 700 hyllmeter i sådant skick att det kan överföras. Arbetet ska utföras som avgiftsbelagd service vid arkivverket under 2014. Avtalet innefattar en option att lämna ytterligare material för organisering upp till kostnadernas maximibelopp.

Det avtal som nu ingåtts är en fortsättning på de tidigare avtalen och genom det slutförs ett arrangemang genom vilket en betydande del av de föregående ämbetsverkens handlingar vid NTM-centralerna som ska förvaras varaktigt, men som är onödiga med tanke på den dagliga verksamheten organiseras och överförs till arkivverket. NTM-centralerna står för kostnaderna för materialöverföring och skyddsmaterial. Dessutom har Arbets- och näringsministeriet gett stöd för organisering av material som NTM-centralerna samtidigt utför med sina egna resurser.

Projektet skapar fler arbetstillfällen

Arkivverket har redan tidigare ingått ett avtal med Finansministeriet om organisering av material från de ämbetsverk som föregick regionförvaltningsverken för 2014. De projekt som inletts genom finansiering från Finansministeriet och Arbets- och näringsministeriet sysselsätter i år sammanlagt 13–15 visstidsanställda på landsarkiven i Tavastehus, Joensuu, S:t Michel och Uleåborg.

Sektordirektör Juhani Tikkanen, Riksarkivet: ”När vi överför handlingarna för de ämbetsverk som föregått regionförvaltningsverken till arkivverket, blir arbetsfördelningen inom dokumenthanteringen tydligare. Dessutom stödjer överföringen arkivverkets strategiska mål som forskningsinfrastruktur. Vi är mycket glada över att vi har kunnat delta i så omfattande projekt i samarbete med Finansministeriet, Arbets- och näringsministeriet och regionförvaltningsverken. Samarbetet har löpt utmärkt.”

Arkivverket tar fram nya tjänster

Överföringen av material från regionförvaltningsverken till arkivverket är en följd av de strukturella förändringarna inom statsförvaltningen. I och med reformen av regionförvaltningen fördelades de dåvarande ämbetsverkens uppgifter på olika instanser och på så vis kan de nuvarande regionförvaltningsmyndigheterna inte anses vara direkta efterträdare till dem. Av denna anledning beslutade arkivverket att före utgången av 2014 ta emot de föregående ämbetsverkens handlingar som ska förvaras varaktigt. Handlingarna ska också vara i sådant skick att de kan överföras.

Andra mest framträdande exempel på konsekvenser av omorganiseringar och uppgiftsförändringar som har avspeglats i arkivverkets verksamhet under de senaste åren är att Krigsarkivet och Statsrådets arkiv slagits samman med Riksarkivet och att inskrivningshandlingarna överförts från tingsrätterna till arkivverket.

”Vi tillhandahåller även framöver aktivt nya alternativa servicekoncept och stärker deras roll i överföringen av handlingar. Tjänsterna utvecklas i samarbete med de överlåtande myndigheterna och andra instanser så att de bättre kan tillgodose var och ens behov”, säger Juhani Tikkanen.

Mer information: sektordirektör Juhani Tikkanen, Riksarkivet, tfn 029 533 7112, överinspektör Jani Karell, Riksarkivet, tfn 029 533 7032, E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi