Nyheter

03.12.2014

Kulturinstitutionerna har infört arkivuppgifter från finländska herrgårdar i databasen Herrgårdar

Finländska herrgårdar utgör en betydande del av vårt lands kulturarv. Herrgårdarnas arkiv och boksamlingar är viktiga källor för kulturforskningen. De centrala kulturinstitutionerna har under några års tid sammanställt uppgifter från privata och offentliga herrgårdsarkiv, vilka nu är tillgängliga för alla i en databas.

Det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan påbörjades 2010 som ett gemensamt projekt, i vilket deltog Riddarhuset, Nationalbiblioteket, Riksarkivet, Svenska litteratursällskapet i Finland och Åbo Akademis bibliotek.

– Det fanns ett behov att kartlägga herrgårdarnas privata samlingar och boksamlingar, eftersom det inte funnits någon samlad information om dem. Vid sidan av kartläggningen ville vi också skapa kontakter mellan herrgårdsägarna och olika forskargrupper, konstaterar projektgruppens ordförande Martin Ginström.

Informationen som kartläggningen resulterat i har sammanställts i databasen Herrgårdar, som är avsedd för forskare och andra intresserade. För närvarande innehåller databasen information om 108 herrgårdar på allmän förteckningsnivå. Databasen uppdateras kontinuerligt.

Målet med projektet är också att öka herrgårdsägarnas intresse för och kunskap om att sköta sina arkivsamlingar så att de kan bevaras för kommande generationer. Projektgruppens medlemmar besökte över 20 herrgårdar för att bekanta sig med arkiven och boksamlingarna och ge råd om deras skötsel. Projektet har också skapat kontakter till såväl finländska som nordiska nätverk som bedriver herrgårdsforskning.

Projektet avslutades med en temadag den 2 december 2014 på Riddarhuset. Under temadagen höll man föredrag om herrgårdsforskningen och herrgårdarnas bibliotek. Föredragen hölls av filosofie doktor Maria Vainio-Kurtakko, filosofie doktor Johanna Ilmakunnas samt specialbibliotekarie emerita Sirkka Havu. Ägaren till Hiiskula gård (Vichtis), filosofie doktor Wilhelm Brummer berättade ur en privat herrgårdsägares perspektiv om problem och framgångar i anknytning till bevarandet av kulturarvet.

Herrgårdsprojektets slutrapport finns på projektets hemsida, där man också hittar databasen Herrgårdar (www.sls.fi/kartanot eller www.sls.fi/herrgardar). 

Mer information: Martin Ginström
projektgruppens ordförande, bibliotekarie
Svenska litteratursällskapet
tfn 09 618 774 66, martin.ginstrom@sls.fi
www.sls.fi