Nyheter

30.05.2014

Privatarkivevenemanget väckte diskussion om bevarandet av politiskt material

Det traditionella privatarkivevenemanget som ordnas den 27 maj 2914 i Riksarkivet väckte tankar om bevarandet av ursprungligen konfidentiellt och inofficiellt politiskt material. Dessutom granskade man under evenemanget hur sådant material kunde bättre tas till vara och i sinom tid användas inom forskningen.

I Finland tjänar arkiv som tillhör privatpersoner beredningen av såväl släktforskning och utställningar som den vetenskapliga forskningen. Att överlåta privata arkiv till offentliga arkiv baserar sig på överlåtarens egen vilja.

Överlåtare kan om de så vill bestämma de villkor, under vilka arkivet överlåts. Det mottagande arkivets uppgift är att se till att överlåtarnas vilja förverkligas även hundratals år senare. Utgångspunkten för den privata arkivverksamheten är att bevara konfidentialiteten.                   

Bland föredragshållarna på privatarkivevenemanget har minister Pertti Salolainen överlåtit sitt eget arkiv till Riksarkivet. Talman emeritus Matti Ahdes arkiv finns däremot i Arbetararkivet. Riksarkivet tar emot arkiv av samhällslivets viktigaste påverkare för att säkerställa bevarandet av material som är av betydelse för forskning, kulturen och samhället.

Begränsningarna på materialens användning spelar en viktig roll vid överlåtandet av arkiv.

Generaldirektör Jussi Nuorteva konstaterade att privatarkivens information används aktivt och de intresserar bland annat historieforskare, som inte forskar endast i myndigheters arkiv.

Arbetararkivets specialforskare Marjaliisa Hentilä påpekade i sitt tal att faktumet att det finns hemliga dokument gör det svårare att få dem i allmänt bruk. Med anledning av detta bör hemlighetsstämplade arkiv få användas fritt inom de givna tidsramarna.

Så har man gått till väga i Kalevi Sorsas fall, eftersom hans material öppnas för allmänt bruk först 15 år efter hans bortgång, det vill säga 2019. Dessutom är det enligt Hentilä beklagligt att material som klassats som personliga ofta förstörs innan de överförs till ett arkiv.  

Också Riksarkivets sektordirektör Marja Pohjola betonade likt Hentilä vikten av begränsningen av användningen av material.

”Det skulle vara enklare att diskutera eventuella användningsbegränsningar medan personen ännu är vid liv”, påpekade Pohjola och fortsatte att berätta att Riksarkivet för närvarande besitter till exempel Finlands alla presidenters arkiv förutom Kekkonens.

Politices doktor Pekka Perttula anser att det vore mycket viktigt att kunna lagra de ursprungliga första versionerna av politikers diskussioner och förhandlingar. Enligt honom är utkast till memoarer det mest givande materialet, eftersom de vanligtvis återspeglar personens hela tankegång.

Bekymmer över bevarandet av politiskt material i digitaliseringens tidsålder

Under evenemanget väcktes frågan om hur mycket av dagens politikers material finns kvar att förvaras, eftersom nästan allt material i dag är digitalt.  Enligt minister Pertti Salolainen är bevarandet av handlingar ett faktiskt problem, eftersom största delen av politikernas verksamhet för närvarande sker med elektroniska medel. I och med digitaliseringen har mängden pappersmaterial avsevärt minskat.