Nyheter

23.06.2015

Riksarkivet och Patent- och registerstyrelsen avtalade om överföring, gallring och digitalisering av bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar i Uleåborgs landsarkiv

Riksarkivet och Patent- och registerstyrelsen (PRS) har ingått ett avtal om överföring, gallring och digitalisering av bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar som magistraterna förfogar över under åren 2015–2018. Bakgrunden till arrangemanget är att de uppgifter gällande bostadsaktiebolag som magistraterna tidigare handhaft koncentreras till PRS. Materialet med anmälningshandlingar som omfattar 1 900 hyllmeter och som nu förvaras på magistratens 37 verksamhetsställen runt om i landet ska under sommaren flyttas till Uleåborgs landsarkiv.

Från det att handelsregistret grundades fram till 2001 förvarades dessa bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar förutom vid magistraterna också vid PRS och därför kommer man i projektet att gallra bort övervägande delen av de anmälningshandlingar som magistraterna förfogat över. Av bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar från åren 2001–2014 som ska förvaras varaktigt skapas digitala kopior för PRS:s bruk. Riksarkivet bedömer senare separat om även dessa handlingar i pappersform kan förstöras efter digitaliseringen.

Projektets sysselsättande effekt i Uleåborg beräknas till sammanlagt 6–7 årsverken. PRS svarar för de kostnader som uppstår till följd av projektet. Arrangemanget beräknas vara slutfört senast i juni 2018.

Sektordirektör Juhani Tikkanen, Riksarkivet: "Genom projektet främjas tillgängligheten och användbarheten för bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar samt skapas förutsättningar för elektronisk kundservice i fråga om dessa handlingar. Samtidigt kan vi dra nytta av våra regionala resurser ännu bättre och på så sätt stärka arkivverkets kompetens. Vi vill även i fortsättningen vara en tillförlitlig partner med samarbetsförmåga som har beredskap att genomföra dylika projekt på ett resultatrikt sätt. Vi på Riksarkivet är mycket glada över att vi kan inleda detta projekt i samarbete med PRS".

Medan projektet pågår är det möjligt att ta del av bostadsaktiebolagens anmälningshandlingar i Uleåborgs landsarkiv enligt separat överenskommelse. I övrigt ska alla beställningar av uppgifter ur bostadsaktiebolagens handlingar göras vid Patent- och registerstyrelsen, där det är möjligt att beställa bland annat bostadsaktiebolags handelsregisterutdrag, bolagsordningar och kopior av anmälningshandlingar. Beställningar av handlingar kan göras via PRS:s webbplats (www.prh.fi) eller per telefon 029 509 5900 (vard. kl. 9.00–16.15). Handlingarna skickas per post eller e-post och de faktureras separat.

Det är också möjligt att förmånligt och snabbt köpa bostadsbolags elektroniska handelsregisterutdrag och bolagsordningar i informationstjänsten Virre (www.prh.fi), där produkterna betalas via nätbank eller med kreditkort.

 

Mer information:

Riksarkivet:

- överinspektör Ville Kajanne (fornamn.efternamn@narc.fi)

- sektordirektör Juhani Tikkanen, (fornamn.efternamn@narc.fi)

 

Patent- och registerstyrelsen:

- teamledare Juha Järvenpää (fornamn.efternamn@prh.fi)

- Kundtjänst för handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5900 (vard. kl. 9.00–16.15)