Nyheter

17.03.2016

Den elektroniska arkiveringen av hälso- och sjukvårdens samt socialvårdens klientuppgifter koncentreras till Kanta-tjänsterna

Arkivverket gav 14.11.2011 Patientdataarkivet som hör till FPA:s Kanta-tjänster tillstånd att förvara journalhandlingar som ska förvaras varaktigt endast i elektronisk form (AL/12013/07.01.01.03.02/2011). Beslutet förlängdes 9.3.2015 så att det gäller tills vidare.

Dessutom har Arkivverket med stöd av 8 § i arkivlagen (831/1994) bestämt att alla gamla patientuppgifter som överförts till FPA:s Patientdataarkiv tills vidare ska förvaras varaktigt endast i elektronisk form (beslut 6.7.2015).

Arkivverket bestämde 1.12.2014 (AL/20064/07.01.01.0.01/2014) att klienthandlingar och -uppgifter inom socialvården ska förvaras varaktigt endast i elektronisk form i det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. Enligt beslutet förvaras alla klienthandlingar och -uppgifter inom socialvården med undantag av verifikationer varaktigt i det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. Beslutet gäller också förvaltningsbeslut som berör klienter inom socialvården i sådana fall då det är fråga om klientarbete enligt socialvårdslagen (1301/2014) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) tillämpas på behandlingen av dessa beslut.

Bestämmelser om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter finns i klientuppgiftslagen (159/2007) och bestämmelser om klienthandlingar och behandling av dem inom socialvården i lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015) samt bestämmelser om journalhandlingar i 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009).

Den gemensamma linjedragningen för Arkivverket, social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Institutet för hälsa och välfärd är att Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv och klientdataarkiv för socialvården är de enda sätten att förvara sådana elektroniska klient- och patientuppgifter som uppkommit och uppkommer i samband med klientarbete inom social- och hälsovården och som ska förvaras varaktigt.  

Arkivverket kommer inte att meddela beslut som gäller elektronisk förvaring av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården i något annat datasystem eller datalager än Kanta-tjänsterna.   

Mer information lämnas av:

Riksarkivet

  • överinspektör Nina Eerikäinen, nina.eerikainen@arkisto.fi, tfn 029 533 7133
  • utvecklingschef Raili Oittinen, raili.oittinen@arkisto.fi, tfn 029 533 7073 eller 0500 438262

Institutet för hälsa och välfärd

  • utvecklingschef Riitta Konttinen, riitta.konttinen@thl.fi, tfn 029 524 7178
  • projektchef Tarja Räty, tarja.raty@thl.fi, tfn 029 524 7050
  • utvecklingschef Maarit Rötsä, maarit.rotsa@thl.fi, tfn 029 524 7276