Nyheter

27.04.2016

Nya editioner av medeltida dokument från Nådendal kloster

Svenska Kulturfonden har beviljat 40 000 euro till Riksarkivets forskningsprojekt inriktat på medeltida dokument. Nådendalsdiplomen-projektet, som är anknutet till Diplomatarium Fennicum -databasen, har för avsikt att av dokumenten som avfattats på Nådendal kloster sammanställa editioner, som uppfyller kriterierna på språkvetenskaplig forskning. Samlingen omfattar sammanlagt 134 dokument eller kopior på dokument och merparten av dem hör till Sveriges Riksarkivs samlingar. Projektet inleds i juli och när det är färdigt läggs de nya editionerna och metadatan som insamlats till till Diplomatarium Fennicum -databasen som förnyas.

Mer information: överinspektör Maria Kallio, Riksarkivet, tfn 029 533 7194, fornamn.efternamn@narc.fi