Nyheter

09.05.2016

Jockis gårdsarkiv tillgängligt för forskare

Jockis gårdsarkiv som förvaras i Tavastehus landskapsarkiv har nu ordnats och katalogiserats. Tillgången till arkivet öppnar upp för mångsidig forskning. Jockis gård bildades 1562 och har varit i flera framstående släkters ägo. På 1700–1800-talen fanns där bland annat klädesfabrik, hammarsmedja, spikverk, hantverkarverkstäder, sågverk, kvarnar, bryggeri, brännvinsbränneri, tegelbruk och socker- och sirapsfabrik. Lantbruk idkades på både huvudgården och utgårdarna, och gården sysslade också med bland annat boskapsavel och hästuppfödning. År 1875 ombildades herrgården till Jockis Gods Aktiebolag som fram till 1918 ägde praktiskt taget all odlingsjord i Jockis socken. Den sista enskilda ägaren av bolaget var Alfred Kordelin.

Den så kallade torparlagen (lagen angående inlösen av lego-områden, 1918) hade betydande följder för Jockis gårds torpare och obesuttna bönder som fick möjlighet att lösa in sina hemman. Finska staten förvärvade egendomen 1918 och genomförde därefter en stor jordreform som omfattade 430 torp och landbohemman, 208 backstuguområden, 32 stamgods och 12 skattefrälsehemman. Dessutom bildades 215 nya lantbrukslägenheter och 72 bostadslägenheter av gårdens ägor. Även efter detta kunde staten behålla över 10 000 hektar mark. Gårdskomplexet som bildades av ägorna bestod av elva separata enheter som gemensamt kallades Jockis gård.  En småbruksskola (senare Jockis lantbruksskola) inledde sin verksamhet i Jockis i början av 1920-talet. Jockis var till arealen den överlägset största av utbildningsgårdarna som verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn. På området fanns flera statliga försöksanstalter, av vilka den första var Växtförädlingsanstalten. Lantbrukets forskningscentral övertog Jockis gård 1971 och flyttade dit några år senare.

De äldsta dokumenten i arkivet härstammar från början av 1500-talet och handlar mest om fastigheter och andra tillgångar – innehav, köp, försäljning och arvsskiften.

Största delen av dokumenten är räkenskapsböcker av olika slag. Innehållet i dem varierar, men speciellt de som härstammar från den äldsta tiden bjuder på mångsidiga och exakta uppgifter om såväl gården och dess underlydande som bruken och arbetarna. Utöver de egentliga räkenskaperna innehåller böckerna även inventarielistor, förteckningar och andra handlingar.

Det finns mycket information torparna, speciellt i räkenskapsböckerna. Den första torpförteckningen är från 1773 och innehåller uppgifter om de hemman och torp som hörde till gården: om deras värde, arrenden, betalningar och dagsverken samt invånare och arbetskraft. Flera torpkontrakt, odlingskontrakt och arrendekontrakt finns bevarade från 1770-talet och framåt. Protokoll från torpbesiktningar finns också bevarade sedan slutet av 1800-talet och från och med 1820-talet finns också gott om dagsverksförteckningar. Det finns också dokument som beskriver oroligheterna och torparstrejkerna 1905–1906, bland annat protokoll från torparnas och backstugusittarnas möten och deras skrivelser till gårdsägaren samt varningar som ägaren utfärdade.

Enligt snabbkolonisationslagen (1940) koloniserades Jockis främst av invånare från Mola kommun. Med stöd av jordanskaffningslagen (1945) togs sammanlagt 6 200 hektar av Jockis gårds marker för bosättning. I gårdsarkivet finns bland annat ansökningar om land för snabbkolonisationslägenheter, olika slags anteckningar och beräkningar samt avverkningsregister.

Kartorna i Jockis gårdsarkiv har inte ännu katalogiserats i detalj i arkivdatabasen Vakka, men det finns ett manuellt kartotek över dem. Det finns uppskattningsvis 500 kartor, och de äldsta är från 1700-talet.

Du kan bläddra i kataloguppgifterna om arkivet och beställa material till forskarsalen i webbtjänsten Astia.

Arkivet kommer att få ytterligare överlåtelser och kompletteringar under innevarande år. Användningen av detta material är begränsad tills det har ordnats.

Mer information:

Auli Rantanen, överinspektör (fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn 029 533 7149)

Heli Niromaa, överinspektör (fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn 029 533 7147)