Nyheter

30.09.2016

Riksarkivet publicerar den uppdaterade databasen Diplomatarium Fennicum över Finlands medeltida urkunder

Databasen Diplomatarium Fennicum förnyar den finska historie- och medeltidsforskningens infrastruktur och ger den inhemska forskningen betydligt bättre förutsättningar. Databasen innehåller det centrala källmaterialet som gäller Finlands tidigaste förvaltningshistoria och är fritt tillgänglig för envar via webben.

Syftet med databasen är att för första gången samla all information som gäller det medeltida urkundsmaterialet rörande Finland. Mångsidiga sökmöjligheter och tillämpningar för visualisering av information tillhandahålls. Det skapar en helhet som möjliggör forskning och arbete med källor på ett helt nytt sätt via webben. Nya tidigare helt okända urkunder som gäller Finlands medeltid kommer även i fortsättningen att publiceras via databasen, vilket ökar kännedomen av den tidiga historiska tiden i Finland.

Avsikten med det år 2015 inledda projektet är att skapa en modern forskningsinfrastruktur för den forskning som gäller Finlands medeltidsurkunder. Inom ramen för projektet har man skapat en ny webbtjänst som omfattar alla Finlands medeltidsurkunder. Webbtjänsten ersätter en tidigare, mer begränsad textdatabas.

Databasen Diplomatarium Fennicum innehåller mer än 6 700 urkunder och över 23 000 källhänvisningar som är förknippade med dem. Databasen kopplar samman de vetenskapliga urkundseditionerna, originalkällorna och de digitala kopiorna av dem.  Databasen länkas också till den viktigaste litteraturen och till utländska databaser.

Betaversionen av databasen publiceras 1.10.2016 på Åbo bokmässa. Samtidigt uppmärksammas också Finlands äldsta bevarade urkund, konung Birgers skyddsbrev för kvinnorna i Karelen, som uppnår 700 års ålder.

Projektet Diplomatarium Fennicum finansieras av Konestiftelsen.

Databasen är fr.o.m. 1.10.2016 tillgänglig på Riksarkivets webbplats www.arkisto.fi/df/

Mer information: projekledare Seppo Eskola, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7174