Nyheter

03.11.2016

Originalexemplar av digitaliserade handlingar inom byggnadstillsynens lagstadgade uppgifter får inte förstöras

Arkivverket har i år gett två beslut som gäller handlingar som tillkommer inom byggnadstillsynen. Enligt arkivverkets beslut 13.5.2016 (AL/24541/07.01.01.03.02/2015) ska den kommunala byggnadstillsynens dokumentinformation som ska förvaras varaktigt förvaras endast i elektronisk form oberoende av i vilket informationssystem den har tillkommit.

Arkivverkets beslut 12.9.2016 (AL/17413/07.01.01.03.01/2016) fastställer i sin tur vilken av byggnadstillsynens dokumentinformation som ska förvaras varaktigt. Arkivverkets beslut gäller den lagstadgade byggnadstillsynen.

Pappersutskrifter av digitalbaserade handlingar (dvs. handlingar som ursprungligen producerats digitalt) får förstöras om organisationen säkerställt att motsvarande uppgifter finns förvarade i informationssystemet samt kontrollerat uppgifternas täckning, användbarhet, tillförlitlighet, integritet och bevisvärde.

Pappersoriginalen av digitaliserade handlingar (dvs. handlingar i pappersform som senare skannats) får dock inte gallras ut. Den lag om Riksarkivet som nu bereds torde ge Riksarkivet befogenheter att bestämma om förstöring av originalen av digitaliserat material. Det tar dock tid innan lagen träder i kraft, och även efter detta bestämmer Riksarkivet särskilt om original kan gallras ut.

 

Beslut (pdf):

Varaktig förvaring av dokumentinformation som tillkommer inom kommunala organisationers lagstadgade byggnadstillsyn

Varaktig förvaring i enbart elektronisk form av varaktigt förvarad dokumentinformation rörande kommunala organisationers byggnadstillsyn

Varaktig förvaring av protokoll jämte bilagor från kommunala organ och organ inom organisationer som sköter en offentlig uppgift

Elektronisk förvaring av registreringsuppgifter och varaktigt förvarade handlingar som ingår i elektroniska diarier och ärendehanteringssystem

 

Närmare upplysningar ger:

Riksarkivet

Nina Eerikäinen, överinspektör, fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn 029 533 7133

Raili Oittinen, utvecklingschef, fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn 029 533 7073 eller 0500 438262

Kommunförbundet

Tuula Seppo, sakkunnig, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi, tfn 09 771 2664