Nyheter

05.12.2016

Överdomstolen för statsförbrytelsers beslutsliggare och akter samt Krigsfängelseväsendets fångkartotek från 1918 blir fritt tillgängliga för forskare i Digitalarkivet

På grund av åtkomstbegränsningar har de digitaliserade beslutsliggarna och akterna från överdomstolen för statsförbrytelser samt Krigsfängelseväsendets fångkartotek från 1918 tidigare kunnat användas bara på arkivverkets interna nät. Åtkomstbegränsningarna gäller inte längre dessa dokument i Digitalarkivet och dokumenten är nu tillgängliga även utanför arkivverkets forskarsalar. I Digitalarkivet är det möjligt att söka i överdomstolen för statsförbrytelsers akter på efternamn eller aktens nummer.

Även alla handlingar från domstolarna för statsförbrytelser och åklagarmyndigheterna vid statsförbrytelsedomstolarna samt övriga handlingar från överdomstolen för statsförbrytelser och Krigsfängelseväsendet år 1918 är nu fritt tillgängliga för forskare. Dessa dokument har inte ännu digitaliserats (med undantag för de som nämns i inledningen) och kan tillsvidare användas endast i Riksarkivets forskarsal på Fredsgatan. Digitaliseringen av statsförbrytelsedomstolarnas handlingar inleds enligt planerna nästa år.

Mångsidigt källmaterial om händelserna 1918

Efter inbördeskriget tillsattes specialdomstolar, domstolar för statsförbrytelser, för att döma personer som agerat på den förlorande sidan. Överdomstolen för statsförbrytelser grundades som en högre rättsinstans för domstolarna för statsförbrytelser. Den behandlade nådeansökningar angående statsförbrytelsedomstolarnas domar samt ärenden som statsförbrytelsedomstolarna hänsköt till den.

Åklagarmyndigheterna vid statsförbrytelsedomstolarna var ett organ som grundades för att bistå domstolarna. I dess arkiv finns dokument som hänför sig till beredning av rättegångar (t.ex. förhörsprotokoll) men som av olika orsaker (t.ex. huvudmannens död eller brottets lindriga natur) inte tagits upp i domstol. I arkivet finns också s.k. bevisningskort som även innehåller uppgifter om rödgardister som stupade i striderna.

Krigsfängelseväsendet var en temporär organisation som ledde och övervakade fängelserna för de röda fångarna efter inbördeskriget. Det finns ett alfabetiskt kartotek över alla fångar under Krigsfängelseväsendet samt separata kartotek över fångarna på varje enskilt läger. 

Länkar:

Överdomstolen för statsförbrytelsers akter och beslutsliggare

Krigsfängelseväsendets fångkartotek

Mer information om ovan nämnda bestånd och annat material om händelserna 1918 finns i Arkivens Portti.