Nyheter

23.01.2017

Statsrådets förordning om Riksarkivet träder i kraft den 1 februari 2017.

Statsrådets förordning om Riksarkivet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § och 4 § 1 mom. i lagen om Riksarkivet
(1145/2016):

1 §
Riksarkivets verksamhetsställen
Riksarkivet har verksamhetsställen i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus,
Uleåborg, Vasa och Åbo samt samearkivet i Enare.

2 §
Förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören
Undervisnings- och kulturministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören.

3 §
Generaldirektörens titel
Riksarkivets generaldirektör har titeln riksarkivarie.

4 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

Helsingfors den 19 januari 2017
Inrikesminister Paula Risikko
Regeringsråd Immo Aakkula