Nyheter

14.02.2017

Fördröjd flyttning av mottagna arkivmaterial på grund av ändring av arkivlagen och arrangemang i Riksarkivets centralarkiv

Lagen om Riksarkivet (1145/2016) och lagen om ändring av arkivlagen (1146/2016) trädde i kraft från och med 1.1.2017. Enligt den nya 14a § i arkivlagen ”bestämmer Riksarkivet om förstöring av originalexemplaren av handlingar som Riksarkivet har bestämt att ska bevaras varaktigt och som överförts till elektronisk form. En handling får förstöras om detta kan ske utan att bevarandet av, integriteten för eller konstaterandet av autenticiteten av handlingen eller av uppgifterna i den äventyras och utan att handlingens kulturhistoriska värde eller juridiska bevisvärde minskar.”

Syftet med reformerna är att främja digitaliseringen i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet samt att minska förvaringskostnaderna för analoga material. Avsikten är att efter övervägande förstöra cirka 80–90 procent av de myndighetsmaterial som Riksarkivet har bestämt att ska bevaras varaktigt och som omfattas av arkivlagen. Riksarkivet har tillställt en arbetsgrupp för att förbereda linjedragningarna i anknytning till de material som ska förstöras. Samtidigt bereder statsrådet ett principbeslut om att handlingar digitaliseras och endast arkiveras elektroniskt. Målsättningen är att ta fram en enhetlig process för digitalisering av handlingar, för förstöring av material som bestäms att det ska förstöras och för överföring av digitaliserade material till varaktigt förvar så att deras bevisvärde bevaras på det sätt som föreskrivs i 14a § i arkivlagen och att den informationstjänst som hänför sig till handlingarna kan förverkligas enligt principerna för god förvaltning.

Som ett led i de nya lösningarna för materialhanteringen fungerar Riksarkivets centralarkiv som blir färdigt i S:t Michel i slutet av 2017. Dit flyttas analoga material som ska bevaras varaktigt från Riksarkivets övriga verksamhetsställen, så att Riksarkivet kan avstå från den tidigare fastigheten för Krigsarkivet, eftersom hyresavtalet löper ut i slutet av april 2018. Den nya logistiken för materialhanteringen förutsätter att material som flyttas förses med streckkoder och kapslas in innan flyttningarna genomförs. Förberedandet och genomföringen av flyttningarna binder resurser på Riksarkivets alla enheter under åren 2017–2018. Den totala mängden material som ska flyttas är 57 hyllkilometer.

På grund av att reformen av digitaliseringsprocessen håller på att förberedas och centralarkivsflyttningarna måste genomföras kan Riksarkivet ta emot arkivöverföringar tidigast från och med 1.6.2018.

Beslutet omfattar inte materialöverföringar som ingår i tjänsteavtalen med ministerierna och inte heller sådana som avtalats i avgiftsbelagda projekt.

Mer information om verkställande av beslutet:

direktör Päivi Hirvonen, paivi.hirvonen[@]arkisto.fi, tfn 029 533 7181
överinspektör Niko Mäkinen, niko.makinen[@]arkisto.fi, tfn 029 533 7066