Nyheter

29.11.2017

Pro Finlandia. Finlands väg till självständighet. Perspektiv: Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

Den fjärde delen av utställningsserien Pro Finlandia, som belyser Finlands självständighetsutveckling, öppnas för allmänheten i Riksarkivet den 5 december 2017 (Fredsgatan 17, Helsingfors).

Utställningsserien visar hur man i andra europeiska länder såg på Finland, finländarna och Finlands strävanden under årtiondena innan landet blev självständigt och under de första åren som ett självständigt land. Den sista delen i serien öppnas i december och behandlar Finland som en del av det ryska kejsardömet samt dess relationer till andra stater som lämnat kejsardömet: Polen, Estland, Lettland och Litauen. Utställningsserien är ett Finland 100-projekt.

Storfurstendömet Finland fick stark autonomi när det anslöts till Ryssland 1809. Finland behöll lagarna och rättsväsendet från den svenska tiden, den lutherska tron, det svenska och finska språkets ställning och de starka förbindelserna med Norden och Västeuropa. I skydd av sin autonoma ställning utvecklades Finland mot en självständig form, även om autonomin sattes på prov under den senare delen av tiden som storfurstendöme. Rysslands nya ”skyddszon” fick agera synnerligen fritt, och att storfurstendömet fick förfoga över den skatt som samlades in i området skapade en stabil grund för den ekonomiska utvecklingen. S:t Petersburgs rika ekonomiska region ökade exporten, samtidigt som stora grupper finländare flyttade till i synnerhet S:t Petersburg på grund av de ekonomiska möjligheter som fanns där.

På 1800-talet öppnade sig världen för finländarna på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Finländska fartyg seglade på världshaven och finländska konsuler bistod sjömännen och skapandet av handelsförbindelser i olika delar av världen. Utanför Europa uppstod stora finländska samfund i Sibirien, oljestaden Baku och Alaska. Det stora kejsardömet erbjöd lockande möjligheter för företagsamma personer som var redo för nya utmaningar.

De allra fastaste förbindelserna skapades till närområdena. Poesibygderna i Karelen var på både den finska och den ryska sidan en källa till den nationella inspiration som byggde på Kalevala. Väckelsen inom den nationella kulturen återspeglades på många områden: inom konsten, arkitekturen, musiken och traditionsforskningen. Den lutherska kyrkan förenade för sin del finländarna från Ingermanland och urfinländarna i den innersta delen av Finska viken och omgivningen kring S:t Petersburg. Bosättningsrörelsen förde även finländare till kusterna vid Norra ishavet, Kolahalvön och Petsamo.

Förbindelserna till Polen och Baltikum var dock ganska ringa. En delorsak till detta kan vara att överklassen och intelligentian i dessa länder i stor utsträckning var tyskspråkiga, och endast den fåtaliga adeln i Finland kände samhörighet med dem. För Polens del underlättades situationen inte heller av att Finska Gardet deltog i kväsandet av det uppror som utbröt där 1830–1831.

På utställningen visas dokument i original, publikationer, fotografier, målningar och tidsenliga föremål. Dess centrala teman är anslutningen av Finland till Ryssland 1809, Finlands ställning som en del av kejserdömet, de möjligheter ställningen som storfurstendöme erbjöd finländare, konstnärsförbindelserna och de händelser som ledde till det ryska imperiets fall.

Utställningen är öppen tis, tors, fre 10-16, ons 10-18. Utställningen har fritt inträde. Observera att byggnaden inte är tillgänglig. Guidade rundturer för grupper ordnas enligt överenskommelse.

Den fjärde delen i bokserien Pro Finlandia publiceras i samband med invigningen av utställningen. Verket är resultatet av ett samarbete mellan Riksarkivet och Edita Publishing Oy och kan beställas på Riksarkivets webbplats.

Huvudutställningen som presenteras i Riksarkivet i Helsingfors kompletteras av en ambulerande utställning med 15 affischer som visas på Riksarkivets övriga verksamhetsställen under 2018.

Mer information:

Generaldirektör Jussi Nuorteva, jussi.nuorteva@arkisto.fi, tfn 029 533 7001
Forskningschef Päivi Happonen, paivi.happonen@arkisto.fi, tfn 029 533 7018
Forskare Pertti Hakala, pertti.hakala@arkisto.fi, tfn 029 533 7014