Nyheter

14.12.2017

Överföringarna till centralarkivet inleds i början av året

Riksarkivets centralarkiv färdigställs enligt den planerade tidtabellen och överlåts i slutet av januari till Riksarkivet. Byggnaden har en förvaringskapacitet på drygt 70 hyllkilometer och ligger på Kalevankankaantie 10 i S:t Michel.

Materialöverföringarna från Helsingfors till centralarkivet i S:t Michel inleds uppskattningsvis i februari, och målet är att slutföra dem före sommaren. Under det första skedet av ibruktagandet av centralarkivet i S:t Michel överförs cirka 35 hyllkilometer material. Samtidigt genomförs interna överföringar av cirka 14 hyllkilometer mellan de olika filialerna i Helsingfors, eftersom Riksarkivet sommaren 2018 lägger ner filialen på Verkstadsgatan i Sörnäs.

Material som överförs till centralarkivet

Till centralarkivet överförs i huvudsak digitaliserat och sällan använt material samt kartor och ritningar som hänför sig till detta. Det har dock varit nödvändigt att samordna olika behov när det gäller materialets användbarhet, materialhelheter, mängder och förvaringsutrymmen. Bland det material som ska överföras finns därmed en del stora, enhetliga helheter, till exempel dokument från försvarsförvaltningens sjukvårdsförband (krigs- och soldatsjukhus samt nedlagda garnisonssjukhus, totalt 4 600 hm) som det inte har varit möjligt att dela eller som inte längre kan förvaras i Helsingfors på grund av det begränsade förvaringsutrymmet. Att stamkorten för årskullarna 1897–1939, som ofta används, placeras i filialen på Fredsgatan är dock ett gott exempel på hur den dagliga logistiken kan effektiviseras när man inte längre behöver transportera dokumenten fram och tillbaka mellan filialerna. Detta har dock förutsatt att det övriga materialet och förvaringsutrymmena har omorganiserats i filialerna på Fredsgatan och i Broberget.

Urvalet och avgränsningen av i synnerhet materialet från försvarsförvaltningen har dessutom påverkats av dess innehållsliga och tidsmässiga brokighet samt av särdragen i arkiveringssystemet för försvarsförvaltningens material. Vid valet av material från försvarsförvaltningen har följande riktlinjer iakttagits i mån av möjlighet:

  • Skyddskårernas och Lotta Svärd-organisationens arkiv och privatarkiven blir kvar i Helsingfors
  • Materialet från krigsåren 1939–1945 blir till största delen kvar i Helsingfors
  • Stamkorten fram till årskullen 1939 blir kvar i Helsingfors
  • Material som härrör från försvarsförvaltningen och har uppkommit på de högsta organisationsnivåer av försvarsförvaltningen samt inom marinen och flygvapnet före vinterkriget blir till största delen kvar i Helsingfors
  • Material som har uppkommit på de högsta organisationsnivåerna av försvarsförvaltningen efter krigen blir till största delen kvar i Helsingfors
  • En del av materialomgångarna kan innehålla material som hör till alla de ovannämnda kategorierna eller så är gränsåren bristfälliga; då har avgränsningarna gjorts enligt huvudkategori under tillämpning av de urvalskriterier som anges ovan

Ibruktagandet av centralarkivet har ingen inverkan på det ministeriematerial av senare datum än 1984 som förvaras i filialen på Regeringsgatan, eftersom det bortsett från enstaka undantag fortfarande förvaras i den aktuella filialen

Närmare information om det material som överförs till centralarkivet i S:t Michel finns här:

Material från försvarsförvaltningen som överförs till centralarkivet i S:t Michel (på finska)

Material från civilförvaltningen som överförs till centralarkivet i S:t Michel (på finska)

Materialet har räknats upp enligt materialomgång eller på arkivbildarnivå. Det är därför skäl att kontrollera de närmare uppgifterna om materialet i Astia eller i referensdatabaserna Vakka och Aarre. Passivt material som finns tillgängligt digitalt ingår inte i de ovannämnda listorna.

Inverkan på kundservicen under ibruktagandet av centralarkivet

Ibruktagandet av centralarkivet medför under våren avbrott i kundservicen gällande det material som överförs till S:t Michel, eftersom dokumenten medan överföringarna pågår inte kan lämnas ut till kunderna annat än med specialarrangemang. Överföringarna mellan filialerna i Helsingfors medför likaså tillfälliga avbrott i dokumentanvändningen på Fredsgatan. Hundratals hyllmeter material packas ner, flyttas och ställs upp på hyllorna igen varje dag. Riksarkivet beklagar de olägenheter som ibruktagandet av centralarkivet medför. Vi försöker minimera dem.

Centralarkivets informationstjänst efter ibruktagandet

Utgångspunkten är att informationstjänsten för det material som överförs till centralarkivet kommer att bygga på att kopior ges till kunderna. I centralarkivet finns inga kundtjänstlokaler, utan det material som förvaras där levereras avgiftsfritt till forskarsalen i filialen på Pirttiniemenkatu på basis av beställningar. Dokumentlån levereras dessutom till Riksarkivets övriga filialer som avgiftsbelagda fjärrlån. Det lönar sig att göra dokumentbeställningar i förväg i webbtjänsten Astia.

Mer information:

 

Webbtjänsten Astia: https://astia.narc.fi/astiaUi/?lang=sv

Förfrågningar om materialets tillgänglighet under överföringarna till centralarkivet: keskusarkisto@arkisto.fi

Förfrågningar om hur ibruktagandet av centralarkivet framskrider:
överinspektör Niko Mäkinen, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7066
direktör Juhani Tikkanen, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7112