Nyheter

16.08.2018

EU:s dataskyddsförordning och tillämpningen av Riksarkivets beslut gällande varaktig förvaring

Riksarkivet konstaterar att dataskyddsförordningen och den kommande dataskyddslagen varken upphäver arkivlagen eller möjliggör att inte iaktta den eller bestämmelser eller beslut som gjorts med stöd av den. Arkivlagen tillämpas genom att beakta dataskyddslagstiftningens krav.

Bestämmelserna och besluten gällande varaktig förvaring i enlighet med arkivlagen förblir i kraft tills något annan stadgas. Myndigheter och registerförare ska beakta dataskyddslagstiftningens bestämmelser vid sidan om ifrågavarande beslut och arkivlagen. Riksarkivets beslut om varaktig förvaring säkerställer att i synnerhet kulturarvet bevaras och arkiveringen tryggas.

Den personuppgiftslagstiftning som gällde i Finland innehöll väldigt långt samma principer som EU:s dataskyddsförordning, som kommer att tillämpas på europeisk nivå. Även om den nya dataskyddsförordningen i viss mån är strängare och dess tillämpningsområde mer omfattande har därför denna lagstiftning redan under en lång tid tillämpats parallellt med arkivlagen.

Dataskyddsförordningen ger de registrerade rättigheter som i princip inte står i strid med bestämmelserna och besluten gällande arkivering. Undantag för den registrerades rättigheter har föreskrivits då ändamålet för behandlingen är till exempel arkivering som grundas på allmänintresset.  Riksarkivet bedömer även i fortsättningen behovet av varaktig förvaring av information utifrån arkivlagen. Ur ett datasäkerhetsperspektiv är ändamålet för behandlingen av personuppgifter centralt för denna bedömning. Då det föreligger ett motiverat behov av att förvara personuppgifter är förvaringen av dem motiverad. Dataskyddsförordningen tillåter uttryckligen behandlingen av uppgifter för arkiveringsändamål, forskning eller statistiska ändamål då dessa är av allmänintresse och då uppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt.

Under hösten kommer Riksarkivet att informera mer om hur dataskyddsreformen påverkar Riksarkivets verksamhet.

 

Mer information

Jurist Raimo Lepistö, förnamn.efternamn@arkisto.fi, tel. 0295337029