Nyheter

28.04.2020

Riksarkivets digitala arkivtjänst avancerar stegvis

Infrastrukturen för digital arkivering har byggts inom ett eget projekt, där CSC Tieteen tietotekniikkakeskus Oy utarbetar för Riksarkivet funktioner för mottagande och processering av material. Det här arbetet har avancerat snabbt och processerna för digitalisering av Riksarkivet, dvs massdigitalisering och retroaktiv digitalisering övergår till den nya plattformen för digital arkivering under våren 2020.

Mottagande, förvaring och tillgängliggörande av digitalt material förutsätter utöver fungerande infrastruktur även en kompatibel helhet, dvs. tjänstestig. För detta syfte har Riksarkivet startat ett internt implementeringsprojekt för digital arkivering.

Framtagande av en digital arkivtjänst främjar mångsidig användning av digitalt material

Tjänsten för digital arkivering utvecklas och utvidgas. Dessutom fungerar tjänsten enligt principen om en lucka, då Riksarkivets digitala material centraliseras till den digitala arkivtjänsten. I fortsättningen kan myndigheterna överföra ursprungligt digitalt material till tjänsten för digital arkivering enligt en lämplig tidtabell med hjälp av ett lättanvänt webbläsarbaserat användargränssnitt, så fort ett avtal mellan myndigheten och Riksarkivet tecknats. Målet är att användargränssnittet kan tas i drift år 2021.

I initialskedet fokuserar den digitala arkiveringstjänsten på att betjäna statsförvaltningens myndigheter, men då lagstiftningen som gäller arkivering förnyas utreds en utvidgning av tjänsten till övriga aktörer inom offentlig förvaltning, särskilt kommuner.

Centrala utvecklingsobjekt för tjänsten digital arkivering 2020

Under våren utvecklas nya tjänster för mottagande av ursprungligen digitalt material (såsom SÄHKE2-material). Målet är bland annat att genomföra ett webbläsarbaserat användargränssnitt för myndigheternas överföringar. Mottagandet av ursprungligen digitalt material fortsätter oavbrutet som en del av den befintliga tjänsten för digital arkivering.

Tills vidare har undantagsförhållandena inte påverkat utvecklingsarbetet som gäller digital arkivering, och om det fortsätter, kan överföringar av ursprungligen digitalt material pilottestas senast i början av nästa år.

Personalen inom digital arkivering hjälper med frågor som gäller användningen av tjänsten.

Mer information

Utvecklingschef Mikko Eräkaski, mikko.erakaski@arkisto.fi, tfn 029 533 7234

Tjänsten digital arkivering: Överinspektör Katja Suomilammi, katja.suomilammi@arkisto.fi, puh. 029 533 7123

Driftsättningsprojekt för digital arkivering: Projektchef Kaisa Rihu, kaisa.rihu@arkisto.fi, tfn 029 533 2570