Nyheter

07.07.2020

Ta ställning till Riksarkivets utkast till policydokument för fastställande av förvaringsvärde och gallring

Riksarkivets centrala samhällsuppgift är enligt arkivlagen (8 § och 11 § i 831/1994) att bestämma vilka handlingar och uppgifter i handlingar som uppstått inom den offentliga förvaltningen som ska förvaras varaktigt som en del av det nationella dokumentära kulturarvet. Riksarkivet förnyar sina policydokument som styr verksamheten kring fastställande av förvaringsvärde och gallring och ber om ett utlåtande i Lausuntopalvelu.fi om utkastet till policydokument för fastställande av förvaringsvärde och gallring. Utlåtandena ska ges senast 31.8.2020.

Beslut och bestämmelser om dokumentinformation som enligt arkivlagen ska förvaras varaktigt har grundat sig på dokument om gallringspolicy och gallringsstrategi (AL/21220/07.01.01.03.00/2012) som publicerades 2012. Dessa dokument uttrycker Riksarkivets mål avseende fastställande av förvaringsvärde och gallring, metoder som används i dessa samt kriterier och principer.

Syftet med policydokumentet för fastställande av förvaringsvärde och gallring är att styra Riksarkivet i beredningen av gallringsbeslut samt myndigheter och privata aktörer som sköter offentliga uppgifter i framställningar om gallring som görs till Riksarkivet. Policydokumentet säkerställer att fastställandet av förvaringsvärde och gallring är kontinuerligt och konsekvent samt främjar transparens och öppenhet i fastställande av förvaringsvärde och gallring. Målet är att medborgarna och de som använder sig av dokumentinformationen ska förstå vad beslut om arkivering av dokumentinformation inom den offentliga förvaltningen grundar sig på.

Begäran om utlåtande i Lausuntopalvelu.fi