Nyheter

21.08.2020

Statsrådet: Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917 – ett omfattande forskningsprojekt inleds vid Riksarkivet

Riksarkivet inleder i september 2020 ett femårigt forskningsprojekt om finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. Projektplanen för forskningsprojektet baserar sig på Riksarkivets utredning om forskningsbehov, som statsrådets kansli tog emot i januari 2020.

Före oktoberrevolutionen 1917 bodde det i kejsardömet Ryssland, utanför storfurstendömet Finland, cirka 400 000 personer som var antingen språkligt eller etniskt av finsk bakgrund. Forskningsprojektet inriktas på finländarnas bosättningshistoria i olika områden och på deras öden. Avsikten är att så utförligt som möjligt utreda hur livet sett ut för de finländare som flyttat till, varit bosatta i och återvänt från Ryssland. Uppgifter samlas in från 1917 till 1964, det vill säga till slutet av Nikita Chrusjtjovs period som generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti. Chrusjtjov hörde till Josef Stalins närmaste krets och var hans efterträdare.

I projektet skapas en interaktiv databas över finländarna i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. Databasen ska innehålla biografiska uppgifter om dessa finländare samt dokument och fotografier som har att göra med dem. Forskningsprojektet producerar mycket ny information om finländarnas öde och ställning i Sovjetunionen samt om skeendena och folkförflyttningarna under Stalins tid vid makten. Projektet och forskningsarbetet i anslutning till det tjänar också den internationella historieforskningen.

Projektet genomförs utifrån material som finns i Rysslands och forna Sovjetunionens arkiv. Den totala budgeten för projektet uppgår till två miljoner euro, och projektet pågår från den 1 september 2020 till den 31 december 2025. Forskningsprojektet finansieras av statsrådets kansli.

Statsrådets kansli har tillsatt en styrgrupp för forskningsprojektet. Ordförande för styrgruppen är Timo Lankinen, som är understatssekreterare vid statsrådets kansli. Övriga medlemmar i styrgruppen är statssekreteraren Matti Anttonen vid utrikesministeriet, biträdande professorn Katri Pynnöniemi vid Försvarshögskolan och professorn Kimmo Rentola vid Helsingfors universitet. Riksarkivet tillsätter en vetenskaplig uppföljningsgrupp till stöd för projektet och söker forskare för projektet genom öppet ansökningsförfarande i augusti 2020.

Ytterligare information: 
Jussi Nuorteva, generaldirektör, Riksarkivet jussi.nuorteva@arkisto.fi, tfn  040 592 513, Päivi Happonen, forskningschef, Riksarkivet paivi.happonen@arkisto.fi, tfn 050 468 8762, Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, timo.lankinen@vnk.fi , tfn 0295 160 300

Statsrådet, pressmeddelande 21.8.2020