Nyheter

21.12.2020

Ändringar i Riksarkivets riktlinje för överföringar

Från och med 1.1.2021 tar Riksarkivet i princip emot handlingar och informationsmaterial som ska arkiveras enbart i digitalt format. Riktlinjen omfattar statliga ämbetsverk, inrättningar, domstolar och andra statliga myndigheter. 

Riksarkivet beslutar separat om metoderna för de pågående överföringarna. 

Den överlåtande myndigheten svarar för alla kostnader som hänför sig till överföringens olika skeden. Kostnaderna för överföringen omfattar även konvertering av analogt material till digitalt format och eventuell makulering av analogt material. Riksarkivet bistår vid överföringarna med olika avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster. I enlighet med färdplanen kommer de material som enligt planen ingår i massdigitaliseringen fortfarande att digitaliseras centraliserat inom den tidsplan som finansieringen för massdigitaliseringen möjliggör.

Med stöd av 14 § 1 mom. i arkivlagen utfärdar Riksarkivet en föreskrift om överföringen och vid behov andra bestämmelser och anvisningar i enlighet med dessa riktlinjer. Måltidtabellen för överföringsföreskriften är början av 2021. Överföringsföreskriften kommer att skickas ut på remiss som en del av beredningen.

Riksarkivets riktlinje genomför styrelsernas principbeslut och riktlinjer om digitalisering som har fattats de senaste åren. Digitaliseringen har utvidgats till alla handlingar som ska arkiveras från statliga myndigheter.

Digitaliseringen av material som arkiveras främjar bättre tillgång till och användbarhet av arkivalier oberoende av tid och plats. Digitaliseringen möjliggör förnyelse av processerna och metoderna för informationshantering, befriar statliga ämbetsverk från pappersarkiv och på så sätt påskyndar ämbetsverkens övergång till en helt digital verksamhetsmiljö. Åtgärderna sparar på kostnaderna för arkivlokaler på ämbetsverken och Riksarkivet samt främjar betydligt tillgången till och återanvändningen av material.

Överföring av handlingar som ska arkiveras från statliga ämbetsverk, inrättningar, domstolar och andra lagskipningsorgan samt andra statliga myndigheter till Riksarkivet – Riksarkivets riktlinje för tillämpning av arkivlagen (831/1994) (pdf)

Mer information: analogisetsiirrot@arkisto.fi