Nyheter

22.06.2021

Jubileumsåret för Ålands 100 år av självstyrelse inleds

Nästa år har det gått 100 år sedan Åland fick självstyrelse. Jubileumsåret firas 9.6.2021–9.6.2022. Självstyrelsen är en del av den finländska demokratin och gör Finlands förvaltningsstruktur unik och mångsidig, och den har en stark tradition och ska utvecklas och värnas om i gott samarbete med Åland. Utrikesministeriet deltar i evenemangen under jubileumsåret.

Ålands självstyrelse är ett exempel på en lyckad och framgångsrik självstyrelselösning. Det är också ett exempel på fredlig konfliktlösning i krisområden.

Historia i korthet: Nationernas förbund avgjorde Ålands statstillhörighet

I likhet med resten av Finland har också Åland varit en del av Konungariket Sverige, men 1809 blev landskapet en del av storfurstendömet Finland, när Sverige blev tvunget att överlämna Finland och Åland till det ryska kejsardömet.

Under Finlands självständighetsprocess 1917 beslutade företrädarna för Ålands kommuner att begära att landskapet skulle återanslutas till Sverige. Finland avvisade begäran och riksdagen försökte lösa problemet genom att stifta en lag om Ålands självstyrelse år 1920.

Ålands självstyrelse är ett exempel på en lyckad och framgångsrik självstyrelselösning. Det är också ett exempel på fredlig konfliktlösning i krisområden.

Ålänningarna vägrade godkänna lagen, och eftersom landskapets ställning verkade leda till en öppen konflikt mellan Finland och Sverige bad man att det nygrundade Nationernas förbund skulle lösa konflikten.

Nationernas förbund beslutade 1921 att Åland skulle tillhöra Finland. Finland blev skyldigt att garantera landskapsinvånarnas svenskspråkiga kultur, det svenska språket, lokala seder och självstyrelsesystemet.

Obefäst och opartisk

Åland har varit demilitariserat sedan fredsförhandlingarna efter Krimkriget utmynnade i Parisavtalet 1856. När Nationernas förbund avgjorde Ålands statstillhörighet 1921 befästes demilitariseringen från 1856. Ålandskonventionen om demilitarisering och neutralisering upprättades den 20 oktober 1921. 1940 ingicks ett separat avtal om demilitarisering med Ryssland, dåvarande Sovjetunionen.

Demilitariseringen bekräftades genom Parisfreden 1947. Demilitariseringen och neutraliseringen anses också ha en regional sedvanerättslig ställning.

Lagen om Ålands självstyrelse från 1920 har i sin helhet reviderats två gånger, åren 1957 och 1993. Självstyrelselagen för Åland är inte formellt en grundlag, men är jämförbar med grundlagen till följd av den kvalificerade lagstiftningsordning som den förutsätter. Självstyrelselagen kan ändras eller upphävas endast genom riksdagens och lagtingets gemensamma beslut i grundlagsordning.

För närvarande pågår en totalreform av självstyrelselagen under ledning av justitieministeriet.

Information om programmet för jubileumsåret

Statsrådets kansli samordnar jubileumsåret för statsrådets del och ordnar tillställningar och evenemang i samarbete med Ålands jubileumsorganisation och andra aktörer

Ålands jubileumsorganisation samlar information om evenemangen under jubileumsåret på sin webbplats

Utrikesministeriet deltar också i jubileumsåret till exempel i Mariehamn på Ålandskonventionens jubileumsdag den 20 oktober 2021 och ordnar bland annat seminarier. Utrikesministeriet har också samordnat produktionen av den digitala utställningen för Ålandslösningen, som finns tillgänglig på statsrådets YouTube-kanal.

Dessutom lyfts självstyrelsesystemet också fram internationellt vid Finlands beskickningar ute i världen. Utrikesministeriet har för avsikt att tillsammans med ambassaden i Haag ordna en konferens i Fredspalatset i februari 2022.

Mer information och material

Finlandsinstitutet i Stockholms serie av webbinarier om Åland:

Hanaholmens evenemang för högskolestuderande ”Det unika öriket Åland”

Riksarkivets 100 år av Ålands självstyre -webbplats

Svenska litteratursällskapet har publicerat gamla bilder från Åland till Finna-portalen

Källa: utrikesministeriets pressmeddelande