Nyheter

17.06.2021

Antalet digitaliserade material ökar, systemen förnyas

Riksarkivet är Finlands främsta organisation för digitalisering av det dokumentära kulturarvet, och digitalisering av dokumentmaterial är Riksarkivets centrala uppgift. Retroaktiv digitalisering och utvidgning av verksamheten till alla verksamhetsställen är Riksarkivets viktiga strategiska mål. I huvudsak genomförs digitaliseringen som tjänstearbete, men partnersamarbete, avgiftsbelagda projekt och frivillig digitalisering ökar antalet digitaliserade material.

År 2020 och i början av år 2021 har Riksarkivet digitaliserat ett stort antal dokumentmaterial. På grund av systemförändringar blir dessa nya digitaliserade material tillgängliga när det nya kundservicesystemet Astia öppnas hösten 2021.

I och med de nya systemen tas det nuvarande Digitalarkivet ur bruk under 2022. De material som har digitaliserats före 2020 kan tills vidare användas via Digitalarkivet. De material som har digitaliserats 2020 och därefter kommer inte att vara tillgängliga via Digitalarkivets användargränssnitt.

I år finns det olika projekt där det digitaliseras bland annat en samling mantalslängder, restaurerade domböcker från den autonoma och svenska tiden, statsförbrytelsedomstolarnas akter och lantmäteristyrelsens renovationskartor (Tavastehus län) samt flera mindre materialhelheter.

 

Riksarkivet har inlett frivillig digitalisering av material som hänför sig till släkt- och lokal historia

Frivillig digitalisering av Riksarkivets material har inletts i Helsingfors. Målet är att utvidga verksamheten till Riksarkivets andra verksamhetsställen under 2021. Materialen som ska digitaliseras består särskilt av de mest använda materialen i anslutning till släkt- och lokal historia, såsom kyrkoböcker. Materialen digitaliseras i färg från originalhandlingarna.

Målet med den frivilliga digitaliseringen är att digitalisera centrala offentliga handlingar för forskningsändamål. Dessa handlingar har sådana egenskaper att digitaliseringen tar lång tid och inte helt kan genomföras med Riksarkivets egna resurser. Den frivilliga verksamheten ersätter inte arkivets eget digitaliseringsarbete, men gör viktiga material för forskningen snabbare tillgängliga för alla historieforskare.

 

Mer information:

Direktör István Kecskeméti, tfn 050 567 5887, istvan.kecskemeti(a)arkisto.fi