Nyheter

01.10.2021

Webbenkät om arkivering av den offentliga förvaltningens informationsmaterial från pandemitiden

Riksarkivet sände 31.3.2021 aktörerna inom den offentliga förvaltningen en anvisning genom vilken man inledde en bedömning av om omfattningen av arkiveringen av information från coronapandemitiden ska utvidgas. Bedömningen pågick fram till 30.9.2021. Dessutom publicerades 13.4.2021 ett meddelande om bedömningsuppdraget.

I den andra fasen av bedömningen genomför Riksarkivet under tiden 1.10-31.12.2021 en webbenkät genom vilken aktörerna kan informera Riksarkivet om resultatet av bedömningarna. I den tredje fasen i januari 2022 analyserar Riksarkivet svaren på enkäten. De aktörer som bedömt att arkiveringens omfattning ska utvidgas får anvisningar av Riksarkivet om hur en gallringsframställan ska göras. I den fjärde fasen gör aktörerna en gallringsframställan till Riksarkivet. Den fjärde fasen kommer preliminärt att genomföras i februari-mars 2022. Riksarkivet preciserar tidsplanen i samband med att enkätsvaren gås igenom.

Riksarkivet har i ovannämnda anvisning Arkivering av den offentliga förvaltningens informationsmaterial från pandemitiden (pdf) gett aktörerna anvisningar om bedömningen och de därpå följande arbetsmomenten, inklusive en tidsplan.

Riksarkivet styr bedömningsarbetet och informerar om hur arbetet framskrider.

Riksarkivets rådgivnings- och styrningstjänst för myndigheter ger vid behov ytterligare anvisningar och råd i frågor som gäller bedömningsarbetet och besvarandet av webbenkäten. Ytterligare information kan begäras per e-post på adressen viranomaisohjaus@arkisto.fi

Riksarkivet har samlat anvisningar och annan dokumentation om bedömningsarbetet på sin webbplats på sidan Arkivering av den offentliga förvaltningens informationsmaterial från coronapandemitiden.

På webbsidan ges information om hur arbetet framskrider. Under bedömningsarbetet ges på webbsidan också svar på vanliga frågor. Under avsnittet Publikationer finns en förteckning över de aktörer som deltar i bedömningsarbetet samt webbenkätens frågeformulär i pdf-format.