Nyheter

29.10.2021

Psykoterapicentret Vastaamos överföring av sina patientjournaler till Folkpensionsanstalten är Årets arkivgäning 2021

Kommittén för Arkivens dag i Norden har utsett överföringen av psykoterapicentret Vastaamos patientjournaler till Folkpensionsanstalten till Årets arkivgärning 2021. Det omfattande projektet, som utöver mottagning och lagring av ett stort antal patientuppgifter även omfattar en specifik informationstjänst vid FPA, belyser de utmaningar som manuell och elektronisk arkivering innebär idag. Att beakta särskilda kategorier av personuppgifter, datasäkerhet och dataskydd för personuppgifter har utgjort centrala delar av arbetsprocessen – aspekter som är viktiga i dagens arkivarbete.

Överföringsprocessen åskådliggör tydligt dagens verklighet då det gäller professionell hantering av digitalt eller fysiskt arkivmaterial. Förutom lagring av information, garanterad kvalitet, integritet och konfidentialitet, bör datasäkerhet och dataskydd beaktas under hela hanteringsprocessen. Även informationstekniken måste kunna möta de krav och utmaningar som ställs.

Psykoterapicentret Vastaamos patientjournaler överfördes till FPA:s arkiv i mars 2021. Totalt överfördes cirka 54 000 journaler, största delen i digital form. I och med detta garanteras datasäkerheten och dataskyddet för den stora mängden patient- och registeruppgifter. Journalhandlingar i pappersform från privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet arkiveras hos FPA sedan 2019. 

Hederomnämnanden till Rita Paqvalén för forskning i regnbågshistoria samt till Kansantalojen Liittos och Folkets arkivs samarbete för att ta tillvara föreningshusens arkiv

Kommittén för arkivens dag i Norden tilldelade även två hedersomnämnanden. I sin essäsamling QUEERA MINNEN. Essäer om tystnad, längtan och motstånd. Queera röster ur arkivens djup lyfter fil.dr. Rita Paqvalén fram några personer som har vågat trotsa samhällets konventioner och normer under en tid då homosexuella handlingar var straffbara enligt finländsk lag. Via ett mångfacetterat arkivmaterial synliggörs tystnader, makt, gränsdragningar och normbrott inom kulturen och kulturhistorien.

Kansantalojen Liitto (ung. Allaktivitetshusens förbund) administrerar ca 120 föreningshus runt om i Finland, av vilka de äldsta är byggda på 1800-talet. Både husen och den verksamhet som bedrivits i dem utgör en viktig del av vårt materiella och immateriella kulturarv. Kansantalojen Liittos och Folkets arkivs samarbete för att ta tillvara föreningshusens arkiv gick ut på att kartlägga arkivmaterialet och få det förflyttat till Folkets arkiv. I samtliga hus fanns det arkivmaterial, i vissa fall från husets hela verksamhetshistoria. Förutom dokument fanns det fotografier, ljudband och historiker. Det fanns unikt arkivmaterial, till exempel om den tidigaste barn- och ungdomsverksamheten i vårt land. Att ta tillvara dessa arkiv är av stor betydelse, eftersom arkivmaterialet sannolikt skulle ha förstörts med tiden.  

Mer information:

Kommittén för Arkivens dag i Norden

Arkivens dag i Norden har firats i Finland sedan 2002 och Årets arkivgärning premierats sedan 2004. Syftet med priset är att lyfta fram handlingar som är av vikt för arkiven och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Kommittén för Arkivens dag i Norden, som består av experter från olika arkiv, utser vinnaren utgående från de nomineringar som kommit in.