Nyheter

20.04.2022

Det nya gränssnittet till databasen Karelen, som är favorit bland släktforskarna, har öppnats

Mer än 11 miljoner poster i Karelen-databasen har samlats in från kyrkböckerna om hela livet för invånarna i de avträdda områdena: födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål.

Ett nytt gränssnitt som utvecklats av Riksarkivet har öppnats på katiha.kansallisarkisto.fi.

Det tog 30 år att lägga in uppgifterna

Det tog Karelens databasstiftelse årtionden att lägga in uppgifterna; arbetet påbörjades redan 1989 och avslutades i mars i år. Under tidens lopp har uppgifter samlats in av hundratals dataregistrerare som har registrerat miljontals uppgifter ur kyrkböckerna manuellt, en efter en. Förutom livshändelserna samlades i kyrkoböckerna även uppgifter om människors yrken och dödsorsaker samt om läskunnighet, skrivkunnighet och kristendomskunskap.

Det unika och omfattande datamaterialet lämpar sig utmärkt för forskning på mikronivå, till exempel granskning av släkters, familjers eller enskilda personers livsskeden. På makronivå kan man studera flera social- och befolkningshistoriska ämnen, t.ex. utvecklingen av folkundervisningen, medellivslängden, barndödligheten, migrationen, yrken eller familjeförhållanden.

Databasens äldsta uppgifter är från 1600-talet och de senaste allmänt tillgängliga posterna från 1920-talet. Dessutom finns det uppgifter som är yngre än 100 år om de personer där mer än 50 år gått sedan de avled. Trots namnet finns det i databasen även uppgifter om andra överlämnade områden, till exempel Petsamo.

Sökresultaten är mer detaljerade än tidigare, när avgränsningen i tid ofta har kunnat göras på basis av enskilda uppgifter och inte på basis av gränsåret för volymen. På sökresultats- och personuppgiftssidorna finns en unik länk som kan delas ut. Databasen är tillgänglig på finska och svenska.

Instruktionsvideon om användningen av databasen har också publicerats på Youtube.

Användargränssnittet till Karelen-databasen kompletteras av Katihas Windowsversion, som kan användas i Riksarkivets forskarsalar. Windows-versionen kräver användarrättigheter, eftersom den även innehåller databasens material med åtkomstbegränsning.

Databasen övergår till långtidsförvaring

Karelen-databasen övergår nu till långtidsförvaringsfasen. Samtidigt ändras den hittillsvarande korrigeringscykeln för data.

Av resursskäl utför Riksarkivet regelbundet endast korrigeringar på grund av misstanke om dataskyddsavvikelser – andra felkorrigeringar är beroende av eventuella separat finansierade korrigeringsprojekt. Underhållsarbeten i databasen kommer att utföras en gång i månaden inom ramen för ett regelbundet serviceavbrott.

Riksarkivet vill tacka inte bara den databasstiftelse som har skapat databasen och som nu avslutar sin verksamhet, utan även de dataregistrerare som har gjort ett enormt arbete under årtiondenas lopp! Tack också till de frivilliga experter vid Genealogiska samfundet i Finland, med vars stöd användargränssnittet fick sitt nuvarande utseende.

”Det har varit bra att tillsammans börja detta kapitel i databasen för att säkerställa dess användning inom forskning och annan informationssökning även under de kommande årtiondena”, säger utvecklingschef Tomi Ahoranta.

Arbetet med databasen fortsätter. Den statistiksökning som har funnits i det användargränssnitt (Katiha XAMK) som Karelens databasstiftelse har skapat införs också i det nya användargränssnittet. Vi kommer att informera er mer om detta utvecklingsarbete under årets lopp.

Mer information

  • Utvecklingschef Tomi Ahoranta, tfn 0295 33 7004, tomi.ahoranta(at)kansallisarkisto.fi