Nyheter

09.05.2022

Kanonslupen Diana deltar i svenska Marinens 500-årsfest 3.-6.6.2022

Den finländska kanonslupen Diana deltar i svenska Marinens 500-årsfest i Stockholm 3.-6.6.2022. För att finansiera resan publicerar Samfundet Ehrensvärd rf. två forskningspublikationer som innehåller unikt material från fortifikationslöjtnant Adolf Erik Geetes och konstnär Elias Martins skisshäften. Publikationerna och resan presenteras i en pressbriefing på Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) på torsdagen 12 maj kl. 13.00.   

Kung Gustav Vasa grundade svenska flottan i juni 1522 genom att hyra krigsfartyg från Lübeck. Fartygen behövdes i ett slag mot Danmark och i Sveriges strävan att frigöra sig från danskt befäl. Sveriges flotta var fram till 1809 också Finlands flotta. 500-årsjubileet är vår gemensamma högtid.

Finlands betydelse för svenska marinen var under 1700-talets andra hälft speciellt stor. Skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman som arbetade på Sveaborg planerade fyra skeppstyper för Sveriges skärgårdsflotta. De var smidiga och kunde segla i skärgården och stöda arméns verksamhet. Skepptyperna fick finska namn Hämeenmaa, Uusimaa, Turunmaa och Pohjanmaa. Namnen används än i dag av finska marinen.

I juni 2014 döptes den 20 meter långa kanonslupen Diana, som byggdes enligt Fredrik Henrik af Chapmans ritningar på Sveaborg. Efter det har skeppet gjort publika seglingar kring Sveaborg. Skeppet opereras av Helsingin Purjelaivakonttori. Mer information om Diana i Purjelaiva.fi-webbplatsen.

Bilder från 1700-talets Sveaborg och Helsingfors - en tidigare okänd byggnadsritning av Helsingfors äldsta stenhus, Burgmans hus

För att finansiera kanonslupen Dianas resa till Stockholm publicerar Samfundet Ehrensvärd två högklassiga forskningspublikationer om fortifikationslöjtnanten Adolf Erik Geetes och konstnären Elias Martins skisshäften. Häftena hör till Samfundet Ehrensvärds arkiv som ska överlämnas till Riksarkivet. Skisshäftenas forskning och publicering har gjorts med stöd från Kalevi Kuitunens stiftelse. Båda publikationerna utkommer i en bibliofilupplaga om 200 numrerade exemplar, var av hälften ska säljas i Finland och hälften i Sverige.

Elias Martin var en av Sveriges mest kända konstnärer under 1700-talet. Skisserna som tecknats under 1760-talet på Sveaborg hör till hans tidiga karriär. För forskningen och publiceringen av skisshäftet har ansvarat tf. generaldirektör av Riksarkivet, docent Päivi Happonen och utvecklingschefen för Samfundet Ehrensvärd, konsthistorikern Carita Wilenius-Rantala. Skisshäftet kompletterar märkvärdigt bilden av Elias Martin under hans tidiga karriär. Publikationen presenteras under presskonferensen av tf. generaldirektör Päivi Happonen.

Adolf Erik Geete har ritat bilder av byggnader och tekniska verk som byggts och planerats till Sveaborg, Helsingfors och Lovisa. Ett signifikant fynd bland Geetes skisser är en fasadritning och detaljerad byggnadsritning av Burgmans hus som fungerade som länshövdingens säte i Helsingfors. Byggnaden var Helsingfors äldsta stenhus. Tidigare har man bara känt till en otydlig bild av huset från tiden före förändringarna. Byggnaden var belägen vid dagens Aleksandersgata. Geetes bilder kompletterar märkvärdigt vår kunskap om byggnaden som låg vid Statsrådsborgen plats. Samfundet Ehrensvärds ordförande Jussi Nuorteva presenterar Geetes skisshäfte.

Pressen har också möjlighet att bekanta sig med de ursprungliga skisshäftena och annan sällsynt ursprungsmaterial från Sveaborgs olika historiska skeden i utställningen Sveaborg Tre riken – en fästning som är öppen i Riksarkivet.

Publikationernas pärmbilder samt bilder av Geetes och Martins ritningar

Mer information:

Ordförande för Samfundet Ehrensvärd Jussi Nuorteva, jussi.nuorteva@kansallisarkisto.fi, tfn +358 40 592 5131

Tf. generaldirektör av Riksarkivet Päivi Happonen, paivi.happonen@kansallisarkisto.fi, tfn +358295337018

Utvecklingschef för Samfundet Ehrensvärd Carita Wilenius-Rantala, carita-wilenius-rantala@suomenlinnatours.com, tfn +358 45 7884 3315