Nyheter

02.09.2022

Nordiska riksarkivarernas sammansställning: Arkiven är viktigare än nånsin

500 arkivarier från hela Norden har varit samlade i två dagar under de Nordiska arkivdagarna för diskussioner på temat Arkiv och samhälle.

Arkiv är en omistlig i vårt demokratiska samhälle. Arkiven är centrala institutioner inom statsförvaltningen och en del av vårt nordiska, europeiska och internationella kulturarv. De är en förutsättning för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Att bevara dokumentation med autentisk information som medborgarna kan lita på över tid är centralt. Arkiven riktar sig både framåt och bakåt i tiden – de är samhällets minne. De spelar en viktig roll för insyn, insikt, kunskap, forskning, upprättelse, rättskipning och förvaltning. Arkiven säkrar medborgarnas rättigheter och kan motverka falska nyheter; här finner vi originalen, dokumentationen om vad som faktiskt har hänt.

Ny teknik och digitalisering av information ger stora möjligheter till ökad tillgänglighet, innovation och samhällsnytta. AI ger oss nya sätt att använda arkiven, utveckla digitala tjänster och ny kunskap kan skapas ur stora digitala informationsmängder.

Samtidigt blir spelplanen mer komplex och vi måste tänka på nya sätt: Informationsmängden i samhället ökar explosivt, många aktörer är involverade, det finns skilda regelverk och parallella infrastrukturer. Vi måste fortsätta utveckla lösningar för lagring, och vi behöver rusta oss for att hantera återkommande teknikskiften. Hur ska vi kunna garantera att informationen hanteras på rätt sätt, tillförlitligt och bevaras på lång sikt? Information från samtiden riskerar att inte finnas kvar i framtiden. Det är en nu-fråga – inte en sen-fråga.

Vi måste samarbeta i arkivfrågor mellan institutioner, mellan sektorer, mellan politikområden och mellan länder! Då kan vi tillsammans fortsätta att utveckla lösningar på komplexa frågor. Arkivinstitutionerna och arkivarierna måste vara drivande och spela en avgörande roll med sina kunskaper om hantering av data och information.

Vi sätter arkiven och informationens värde i centrum; det som skapas i det offentliga, i företagen, i civilsamhället. Vi vill se att

  • information hanteras rätt från början när det gäller format, bevarande och säkerhet,
  • att alla förstår arkivens värde så de nyttjas för forskning, innovation, beslutfattande,
  • arkiven speglar mångfalden i samhället och
  • det nordiska samarbetet fortsätter att utvecklas.