SÄHKE2-bestämmelse, 2009 (Behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information)

Träder i kraft 1.1.2009 (AL 9815/07.01.01.00/2008).

Normtext (pdf)

Normen gäller tills vidare. Kapitlet om överföring till arkivverket (punkter 9.1.1. – 9.3.3) har upphävts fr.o.m. 1.1.2018. Vid överföring av digitala material ska man följa gällande anvisningar om överföring och om godkända bevarandeformat som getts ut av Riksarkivets tjänst för digital arkivering.

Bilaga 1 Principer för produktion av metadata

Bilaga 2 Metadatamodell

Bilaga 2 Metadatamodell, version 1.3 (pdf), gäller fr.o.m. 16.3.2020. I metadatamodellens kapitel 9 Bilaga 3 anges de ändringar som gjorts i förhållande till metadatamodellens tidigare version.

Sähke2-överföringsfilens xml-schema (XSD-format), första versionen

Sähke2-överföringsfilens xml-schema (XSD-format), ny version fr.o.m. 1.9.2019

Förstöringsförslag i enlighet med SÄHKE2-kraven och informationsinnehållet i detta.