Dataskydd

Med dataskydd avses här att bestämmelserna om behandling av personuppgifter beaktas i Riksarkivets verksamhet.

Riksarkivet behandlar personuppgifter för att kunna utföra sin lagstadgade uppgift: att säkerställa bevarandet och tillgängligheten av handlingar som hör till det nationella kulturarvet och att främja användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivet tar hand om dataskyddet och datasäkerheten vid behandlingen av personuppgifter. Riksarkivet följer EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (EU 2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation), finsk lagstiftning och myndigheternas föreskrifter och anvisningar. Vi berättar öppet om hur personuppgifter behandlas i vår verksamhet. 

Behandling av personuppgifter

Alla upplysningar som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person är personuppgifter, t.ex. namn, personbeteckning, yrke, lokaliseringsuppgift, e-postadress, foto, röst, ip-adress och t.o.m. fordonsregistreringsnummer. Dataskyddet ska beaktas när personuppgifter behandlas 

och behandlingen måste alltid ha en laglig grund. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i avsnittet Riksarkivets behandling av personuppgifter.

Vilka skyldigheter har Riksarkivet vid behandling av personuppgifter?

Riksarkivet ska bl.a.

bedöma riskerna i och konsekvenserna av behandlingen
visa att dataskyddsbestämmelserna följs
informera registrerade om behandlingen
utnämna ett dataskyddsombud
anmäla personuppgiftsincidenter
Vilka rättigheter har de registrerade?

Med registrerad avses den vars personuppgifter behandlas. Läs om de registrerades rättigheter på dataombudsmannens webbplats

Du kan utöva dina rättigheter som registrerad genom en specificerad begäran till Riksarkivets registratorskontor kirjaamo@kansallisarkisto.fi eller per post (PB 258, 00171 Helsingfors).

Om uppgifterna finns i material som förvaras av Riksarkivet kan du även rikta begäran till den myndighet/privata aktör som samlat in och sammanställt dem.