Viktigaste nyckeltal

Verksamhetens utgifter

Under berättelsesåret uppgick verksamhetens utgifter till totalt 21,6 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 48,9 % (10,5 miljoner euro) av verksamhetens utgifter. Hyror (6,9 miljoner euro) utgjorde den näst största utgiftsposten.

Som helhet sjönk utgifterna med 2,7 % jämfört med föregående år. Den största minskningen utgjordes av hyror (0,5 miljoner euro) samt övriga kostnader (0,1 miljon euro).

 

De största kostnaderna var personalkostnader 48,9 %, hyreskostnader 31,9 %, och köp av tjänster 14,2 %.

Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten

Under berättelseåret uppgick de totala intäkterna från verksamheten till 1,8 (1,6) miljoner euro och de ökade från föregående år med cirka 0,2 miljoner euro dvs. cirka 13,6 %. Av verksamhetens intäkter utgjorde intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten 0,8 miljoner euro, hyror och användaravgifter 0,5 miljoner euro och övriga intäkter från verksamheten cirka 0,5 miljoner euro. Den största förändringen syntes i intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten, dessa ökade med nästan 0,2 miljoner euro från föregående år.

Största delen av intäkterna kommer från företagsekonomiska prestationer vars andel även har ökat jämfört med 2019.

Budgetens resultatmål och deras förverkligande

  Resultat
2020
Förändring
2019-2020
Framgång
2020
Digitaliserat material totalt (miljoner filer/år) 94 117 % Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2020.
Arkivmaterial totalt (hyllkilometer) 222 101 % Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2020.
Elektroniska tjänsters andel i begäran om uppgifter (%) 71,9 103 % Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2020.
Behandlade beställningar om uppgifter (st) 27 599 106 % Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2020.
Användning av digitalt material i nätet (miljoner besök/år) 1,87 98 % Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2020.
Levererade arkivenheter och uppgiftsbegäran (st/informationstjänstens manår) 2 490 87 % Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2020.

Märkesförklaringar

Grön symbol som symboliserar målets goda uppfyllelse. Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2020.
Gul symbol som symboliserar målets måttliga uppfyllelse. Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2020.