Intellektuella resurser

Personalresurser

År 2021 hade Riksarkivet totalt 225 anställda, mätt i årsverken. Ökningen jämfört med året innan var 20 årsverken.

Andelen kvinnor av personalen var 56 procent och andelen män 44 procent. Andelen fast anställda har legat kvar på samma nivå i redan några år och var nu 69 procent. Den stora andelen visstidsanställd personal förklaras av det stora antalet projekt som genomförs med tidsbegränsad finansiering.

Pensioneringen är fortfarande kraftig. År 2021 pensionerades tio personer. Riksarkivets ålderspyramid är fortfarande tydligt inriktad på de äldsta åldersklasserna. Fördelningen håller på att plana ut.
 

 Personalresurser

2021

2020

2019

Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) 3,61 3,53 3,31
Sjukfrånvaron, dagar/manår 5,9 8,4 12,7
Årsverk (medeltal) 225 205 207
Utbildningsdagar/person 0,8 0,1 0,4
Ledarskap (VMBaros ledarskapsindex) 3,5 3,3 3,3

Arbetshälsa, arbetstillfredsställelse och utveckling av arbetsgemenskapen

En enkät om arbetstillfredsställelse gjordes med hjälp av statsförvaltningens gemensamma verktyg VMBaro. Utvecklingen har varit relativt positiv och klart bättre än genomsnittet för staten de senaste två åren. Den totala tillfredsställelsen ökade till 3,6 och ledarskapsindexet till 3,5. Ökningen påverkades sannolikt av många åtgärder för att främja välbefinnande och sammanhållning som vidtogs under 2021, liksom av ledningens synlighet och öppna kommunikation vid till exempel Riksarkivets egna månatliga informationsmöten.

I slutet av år 2020 startade Riksarkivet programmet Yhdessä (Tillsammans) för att uppdatera verksamhetskulturen, främja arbetshälsan och stärka verksamhetens resultat. Programmet genomfördes under åtta temaeftermiddagar som omfattade hela organisationen. Varje delhelhet i programmet bereddes på ett engagerande sätt. Vid de gemensamma mötena fanns ett väl genomtänkt tema, ett inledningsanförande, gästexperter eller kunder, uppgifter samt engagerande inslag såsom arbete i små grupper, enkäter, öppen chatt eller andra liknande element. Riksarkivets verksamhetskultur håller på att gå mot en riktning med mer dialog och mer öppen växelverkan och samstyrning.

Ledning

I ledningen av Riksarkivet betonas uppskattning och öppenhet samt gemensamt arbete och ett nätverksliknande arbetssätt. Organisationskulturen utvecklas mot coachande ledarskap och självstyrning. Sammanhållning, personalens välbefinnande och stöd för lärande och innovation är centrala mål. God kommunikation, kundorientering och personalens digitala kompetens stärks.

Inlärning

Kompetensutveckling och inlärning är fortfarande ett centralt tema i Riksarkivet. Inlärningen är mångformig och den eftersträvas även i arbetet och i samnätverk. Viktiga verktyg är interna utbildningar och informationsmöten. År 2021 stöddes och uppmuntrades cheferna till att utveckla verksamheten i arbetsgemenskaperna och att lära sig tillsammans. Det krävdes också lärande för genomförandet av övergången till hybridarbete och en omfattande användning av digitala mötesverktyg. Enligt bokföringen användes dock endast 0,8 arbetsdagar/årsv. i genomsnitt för personalutbildning år 2021.