Viktigaste nyckeltal 2021

Verksamhetens utgifter

Under rapporteringsåret uppgick verksamhetens utgifter till totalt 24,3 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 47,9 procent (11,7 miljoner euro) av verksamhetens utgifter. Hyrorna (7,2 miljoner euro) utgjorde den näst största utgiftsposten med sin andel på 29,6 procent.

De största utgiftsposterna är personal- och hyreskostnader samt kostnader för köp av tjänster.

Intäkter från verksamheten

Under rapporteringsåret uppgick de totala intäkterna från verksamheten till 2,2 miljoner euro och de ökade från året innan med cirka 0,4 miljoner euro. Hyror och användaravgifter uppgick till 0,6 miljoner euro och övriga intäkter från verksamheten till omkring 0,4 miljoner euro. Den största förändringen syntes i intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten, dessa ökade med över 0,3 miljoner euro från året innan. Ökningen gällde avgiftsbelagda organiseringsprojekt.

Merparten av intäkterna kommer från betald verksamhet.

Resultatindikatorer och deras genomförande

 Indikator Resultat
2020
Resultat
2021
Mål
2021
Framgång
2021
Samhällelig effekt        
Digitaliserat material totalt (miljoner filer)  96,4  120,7 151,0  Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Mängd massdigitaliserat analogt material (hm/år)  750 1 892   1 500 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Mängd retroaktiv digitalisering (miljoner filer/år)  2,0  9,2 7,0  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Färdigställandegrad för retroaktiv digitalisering (%)  3,9 3,9  3,6  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Mängd myndighetsmaterial med digitalt ursprung som tas emot (terabyte/material) (*st./år sedan 2021)  0,6 11   35* Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Gallringsbeslut (st./år)  46 36 60  Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Användning av digitalt material på nätet (miljoner besök/år)  1,9 1,8 2,0  Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Antal individuella användare av digitalt material  35 142 38 805  36 600  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Antal individuella besökare i Astiae-tjänst  8 264 8 035  11 000  Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Digitala tjänsters andel i begäran om information (%)  72 78  75  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Mängd maskininläst handskrivet material (filer/år)  531 310  855 021  1 000 000 Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Tillförlitlighetsmätning genom intressentundersökning  3,67 (v. 2019)  3,61 3,50  Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Totalt antal analoga material (hkm)  222,0 237,0  231,9  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Accession av analogt material, myndighetsmaterial (hkm/år)  4 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Accession av privata arkiv (till 2021 hm/material; från 2022 överföringar st./år)  56,78  150 200  Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Resultat        
Dokumentenheter som skickats till forskarsalen  42 770 43 628  65 000  Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Behandlade begäranden om information (st.)  27 599 33 774  26 000  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Uppnående av målet om leveranstid för offentligrättsliga begäranden om information (%)  98 98  98  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Kundnöjdhet för webbtjänsterna (1-5, resultat för år 2020)  3,7 ej implementerad  > 3,5  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Uppnående av målet för leveranstid för gallringsbeslut (%)  41 70  80  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Webbanvändning/årsverken totalt  9 104 8 163  9 000  Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Levererade arkivenheter (st.) och begäranden om information (st./informationstjänstens årsverken)  2 490 2 510  3 100 Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Mängd digitaliserat material (hm)/årsverken för funktionen  82 127  68  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Offentligrättsliga begäranden om information och intyg (euro/prestation)  36,27 33,02  90,00  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Resursförvaltning        
Årsverken (årsv.)  205 225 222  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro)  3,5 3,6   >= 3,7 Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Sjukfrånvaron (d/årsv.)  8,7 5,9  < 8,0 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Utbildningsdagar (ad/årsv.)  0,1  0,81  2,1 Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.
Ledarskap (VMBaro)  3,4  3,5  >= 3,6 Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Erfarenhet av lärande och förnyelse (VMBaro)  3,4  4,2  3,6 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Arbetsgivarbild och värden (VMBaro)  3,7  3,8  3,7 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Lokaleffekt (m2/person)  32,7 32,2  27  Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
Andel kontrakt som konkurrensutsatts av Hansel (%)  92 93  95  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Planer för likabehandling och jämställdhet  utarbetats utarbetats  uppdaterad Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Personalens erfarenhet av hur jämställdheten framskrider (VMBaro)  4,1 4,2  4,1  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Personalens erfarenhet av hur likabehandlingen framskrider (VMBaro)  3,7 4,0  3,7  Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Åtagande/plan för hållbar utveckling  utarbetats utarbetats Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Resdagar inom landet ersätts digitalt  261 306   1 100 Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.

Märkesförklaringar

Grönt ljus Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021.
Gult ljus Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021.
  Rött ljus Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021.