Asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalaki, 906/2019, 28 §) mukaan tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoitteena on helpottaa

  • tietopyynnön tekemistä Kansallisarkistoon sekä
  • tietoaineistojen omatoimista hakua ja käyttöä

Kuvaukset tietopyyntöjen tekemisestä Kansallisarkiston hallinnoimiin tietovarantoihin sekä tietoaineistojen omatoimisesta käytöstä

Tietopyynnöt

Tietoaineistojen omatoiminen haku ja käyttö

Kansallisarkiston asiarekisteri

Kansallisarkisto ylläpitää käsittelyssään olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Kansallisarkistoon saapuneet ja Kansallisarkiston laatimat asiakirjat viedään tähän rekisteriin viipymättä.

Valtaosa eli noin 90 % asiarekisteriin rekisteröidyistä asioista liittyy Kansallisarkiston tietoaineistoihin kohdistuviin tietopyyntöihin. Noin 6 % asioista on käyttörajoitetun aineiston omatoimiseen tutkimiseen liittyviä käyttöoikeusasioita ja loput muihin Kansallisarkiston lakisääteisiin tehtäviin tai julkiseen hallintotehtäviin liittyviä asioita.   

Tietopyynnön Kansallisarkistossa käsiteltyyn asiaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse Kansallisarkiston kirjaamoon.

Kansallisarkiston yhteystiedot