Hinnasto 2024


Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Todistukset

1. Todistus (eur)
Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. 38,00

Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta.

Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, ei tästä veloiteta erikseen.

2. Oikeaksi todistettavat jäljenteet (eur)
Ensimmäiseltä sivulta 25,20
kultakin seuraavalta sivulta 3,85
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista (eur)
Sivulta 40,30
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
4. Muut maksut (eur)
Laskutuslisä laskutettaessa 5,50
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot, peritään asiakkaalta.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Kohtien 1 ja 3 suoritteiden toimitusaika on enintään neljä viikkoa (hallintolaki, 434/2003, 23.1 §).
 • Kohdan 2 suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa, kun kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä, ja enintään kuukausi, kun kyse on erityisiä toimia vaativasta tietopyynnöstä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 14 §).
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Kaukolainat

1. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit, mikrofilmit) (eur)
Lähetyserät pakataan enintään 25 kg:n paketteihin.
Paketilta (enintään 25 kg), yksi suunta 25,20
Paketilta (enintään 25 kg), kaksi suuntaa 38,00
2. Asiakirjat rahtilähetyksenä
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.
3. Kaukolainan sijaan sähköiseen muotoon muuttaminen (eur)
Sähköiseen muotoon saattaminen (tuntihinta) tai sopimukseen perustuen, alkavalta puolelta tunnilta 55,00
4. Muut maksut (eur)
Käsittelymaksu 5,50
Laskutuslisä laskutettaessa 5,50

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Kaukolainojen toimitusaika on enintään 1 kuukausi jonotustapauksia lukuun ottamatta.
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella annettavat suoritteet

Tavanomaiset tietopyynnöt

1. Tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/sivu)
Hinnaston kohdasta 2. käy ilmi asiakirjat, joissa kopiomaksu on asiakirjakohtainen eikä sivuperustainen.
Alkuperäisen koko enintään A3 1,10
Suuremmat koot (mikäli toimipaikassa on laitteisto käytettävissä), max leveys 90 cm 12,90
2. Tilauksesta tehty tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/tilaus)
Jos kyseessä on erityisiä toimia vaativa tietopyyntö, peritään lisäksi tiedon esille hakemisesta aiheutuvat kustannukset, ks. kohta 3.
Ajoneuvotieto (yksittäinen tieto) 3,70
Avioehto 6,80
Kantakortti 16,80
Kuolintodistus 3,70
Perukirja 11,60
Sotalapsi 3,70
Suojeluskunnan  henkilökortti 3,70

Erityisiä toimia vaativat tietopyynnöt

3. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi (eur)
Ensimmäinen ½ tuntia on maksuton
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta sen jälkeen 26,00
4. Tiedon esille hakeminen ja tilauksesta tehty tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/asiakirja)
Ajoneuvon 1. rekisteritunnuksen selvittäminen 29,40
Ajoneuvon omistushistoria 36,80
5. Muut maksut (eur)

Muut maksut peritään tilauskokonaisuudelta.

Käsittelymaksu, peritään aina tilauksesta tehdystä tietopyynnöstä. 5,50
Laskutuslisä 5,50
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,90
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 7,50

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Tavanomaisten tietopyyntöjen toimitusaika on enintään kuukausi ja erityisiä toimia vaativien tietopyyntöjen toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 831/1994, 1146/2016 21 b §). Jos tietopyyntö liittyy asiaan, joka on vireillä toisessa viranomaisessa tai koskee luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, on toimitusaika enintään kaksi viikkoa tai yksi kuukausi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 14 §). Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Liiketaloudelliset suoritteet

Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut

1. Digitointi tallennevälineelle Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
(korkea laatu, alkuperäisen koko enintään A0 toimitus vain Rauhankatu 17, Helsinki)
Digitointi tuntityönä (eur/h) 46,90 58,16
Tallennevälineet veloitetaan erikseen (ks. liite).
2. Valvontamaksu Euroa/h/henkilö (alv 0 %) Euroa/h/henkilö (alv 24 %)
Käytettäessä arkiston ulkopuolista jäljennepalvelua 46,90 58,16
Minimiveloitus on yksi tunti.
3. Muut maksut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Muut maksut peritään tilauskokonaisuudelta
Käsittelymaksu, peritään aina tilauksesta tehdystä tietopyynnöstä. 5,50 6,82
Laskutuslisä 5,50 6,82
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,90 6,08
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 7,50 9,30
Huom! alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Liiketaloudellisten suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 21 b §).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Muut suoritteet

1. Tiedosto tai kopio asiakirjasta, joka on maksullisessa säilytyksessä Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Alkuperäisen koko enintään A3 1,10 1,36
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin. Sopimuksissa voidaan tarvittaessa käyttää myös jotain muuta laskutusperustetta.
 
2. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 31,10 38,56
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.
 
3. Tiedon antaminen tutkijasalissa salassa pidettävästä henkilöasiakirjasta (esim. kantakortista), kun tilauskokonaisuus  tai käyttö koskee yli 20 henkilöasiakirjaa Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 20 henkilöasiakirjan jälkeen tai sopimukseen perustuva hinnoittelu. 26,00 32,24
4. Tutkimusluontoiset selvitykset Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 35,00 43,40
5. Koulutuspalvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kurssikohtaiset hinnat on mainittu vuosittain Kansallisarkiston kotisivulla julkaistavassa Kansallisarkiston koulutusohjelmassa. Peruutuksista, joista ei ole ilmoitettu viikkoa ennen kurssin alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Saapumatta jättämisestä ilman ilmoitusta viikkoa ennen tai ilman hyväksyttävää syytä veloitetaan täysi kurssimaksu. Hintaan lisätään laskutettaessa käsittelymaksu ja laskutuslisä.
Tilauskoulutus (eur/päivä) 1 670,00 2 070,80
Luentotunti (eur/45 min.) 236,30 293,01
Tilauskoulutuksen matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Tilauskoulutuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
Käsittelymaksu 5,50 6,82
Laskutuslisä 5,50 6,82
6. Konsultointipalvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Konsultointi alkavalta tunnilta 153,30 190,09
Matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Konsultoinnista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
7. Aineistohallinnan maksulliset palvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Palveluista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
Aineistojen järjestäminen, kuvailu ja digitointi (eur/h)
Projektin johtaminen 152,50 189,10
Aineistosiirtojen suunnittelu ja ohjaus (projektit) 87,10 108,00
Projektityön ohjaus 62,60 77,62
Aineistojen järjestäminen ja kuvailu 46,90 58,16
Aineistojen digitointi 46,90 58,16
Digitoinnin valmistelu 46,90 58,16
Aineistosiirtojen valvonta (maksullinen säilytys, eur/h/henkilö) 46,90 58,16
Materiaali-, tarvike-, seulonta-, kuljetus- ja muut vastaavat kulut veloitetaan erikseen (ks. liite).
Aineistojen maksullinen säilyttäminen (eur/hm/kk) 1,95 2,42
Sähköisten aineistojen maksullinen säilyttäminen sovitaan erikseen.
Sähköisten aineistojen säilyttämisen laskutus perustuu sopimukseen.
Mikrofilmien varmuusarkisto
Varmuusarkiston mikrofilmien käsittely (eur/h) 46,90 58,16
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.
8. Asiakirjojen virastolainat Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Virastolainojen käsittelymaksu (eur/h) (minimiveloitus) 46,90 58,16
jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 25,80 31,99
Lähetyskulut lainattaessa mikrofilmejä tai asiakirjoja postitse: paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 25,80 31,99
Suuremmissa toimituksissa kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.
9. Vastaanoton maksulliset palvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Digitaalisten viranomaisaineistojen offline-vastaanotto (eur/h, jokaiselta alkavalta ½ tunnilta) 35,00 43,40

Seurakuntatalletusten vastaanotto ja palauttaminen (eur/h, jokaiselta alkavalta tunnilta)

70,00 86,80
Vastaanottojen maksullisten palvelujen laskutus perustuu sopimukseen.
10. Asiakirjojen näyttelylainat Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Näyttelylainojen käsittelymaksu (eur/h) 103,40 128,22
Näyttelylainojen käsittelymaksu, minimiveloitus 99,20 123,01
Hinnoittelu sisältää näyttelylainahakemuksen käsittelyn ja asiakirjojen kuntoarvion. Lainaaja vastaa näyttelylainojen vakuutus- ja kuljetuskustannuksista. Lainaus edellyttää kirjallista sopimusta.
11. Tutkijasalitoimitukset maksullisessa säilytyksessä olevista aineistoista Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Maksu toimituskerralta (1-6 yksikköä) 14,00 17,36
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.
12. Toimitilojen käyttö (luentosali ja kokoustilat) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu (eur/päivä) 437,40 542,38
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu (eur/puoli päivää) 223,80 277,51
Muut toimipaikat 190,90 236,72
Minimiveloitus 103,30 128,09
13. Esittelyt ryhmille Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Pedagogiset esittelyt veloituksetta.
Ei-pedagogiset esittelyt (eur/vierailu) (enint. 20 osallistujaa) 157,50 195,30
Esittelyitä järjestetään toimipaikkojen aukioloaikoina.
14. Julkaisut
Hinnat on mainittu erillisessä Kansallisarkistossa myytävien julkaisujen luettelossa. Hintaan lisätään laskutettaessa käsittelymaksu ja laskutuslisä sekä lähetettäessä postikulut.
15. Valvontamaksut (eur/h/henkilö) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa 70,60 87,54
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa klo 16.00 jälkeen 96,50 119,66
16. Muut maksut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Käsittelymaksu 5,50 6,82
Laskutuslisä 5,50 6,82
Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, käsittelymaksua ei peritä.
Huom. alv:a ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Hinnaston liite: Maksullisen palvelutoiminnan tarvike- ja erillispalveluhinnasto

Tarvike/erillispalvelu

1. Muistitikku Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
  5,00 6,20
2. Arkistokotelot Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 2,5–8 cm 2,60 3,22
A4 10 cm 3,00 3,72
Folio 2,5–6 cm 2,90 3,60
Folio 8–10 cm 3,50 4,34
Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan.
3. Arkistolaatikot (vaaka) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 ja folio 2,60 3,22
Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan.
4. Suojapaperit Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 taitettu 200/nippu 37,50 46,50
Folio taitettu 200/nippu 44,20 54,81
A4 taittamaton 250/nippu 62,50 77,50
Folio taittamaton 250/nippu 71,20 88,29
5. Laitteiden käyttömaksut sopimusdigitoinnin yhteydessä Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Dokumenttiskanneri (eur/kk) 964,50 1 195,98
Kirjaskanneri (eur/kk) 1 143,50 1 417,94
6. Aineistojen hävittäminen ja kuljetukset laskutetaan palveluntoimittajan laskutuksen mukaisesti.
7. Säilytysvälinekustannukset yksityisarkistojen luovutuksessa (eur/hm) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
  44,70 55,43

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1149/2023).
 • Myytävät tarvikkeet ja laitevuokrat liittyvät maksullisen palvelutoiminnan muiden suoritteiden tuottamiseen. Maksuperuste on liiketaloudellinen.