Hinnasto


Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Todistukset

1. Todistus (eur)
Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. 31,50
2. Oikeaksi todistettavat jäljenteet (eur)
Ensimmäiseltä sivulta 21,00
kultakin seuraavalta sivulta 3,15
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista (eur)
Sivulta 33,60
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
4. Muut maksut (eur)
Laskutuslisä laskutettaessa 5,25
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot, peritään asiakkaalta.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Kohtien 1 ja 3 suoritteiden toimitusaika on enintään neljä viikkoa (hallintolaki, 434/2003, 23.1 §).
 • Kohdan 2 suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa, kun kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä, ja enintään kuukausi, kun kyse on erityisiä toimia vaativasta tietopyynnöstä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 14 §).
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Kaukolainat

1. Mikrofilmit (eur)
Lainaerältä kotimaassa, lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa tai 500 mikrofilmikorttia 18,90
Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja (enintään 5 rullaa ja 500 korttia) 29,40
Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia) 29,40
2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit) (eur)
Lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin.
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 21,0
Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa 31,50
3. Asiakirjat rahtilähetyksenä
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.
4. Muut maksut (eur)
Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä 12,08

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Kaukolainojen toimitusaika on enintään 1 kuukausi jonotustapauksia lukuun ottamatta.
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella annettavat suoritteet

Tavanomaiset tietopyynnöt

1. Tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/sivu).
Hinnaston kohdasta 2. käy ilmi asiakirjat, joissa kopiomaksu on asiakirjakohtainen eikä sivuperustainen
Alkuperäisen koko enintään A3 1,05
Suuremmat koot (mikäli toimipaikassa on laitteisto käytettävissä), max leveys 90 cm 12,30
2. Tilauksesta tehty tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/tilaus).
Jos kyseessä on erityisiä toimia vaativa tietopyyntö, peritään lisäksi tiedon esille hakemisesta aiheutuvat kustannukset, ks. kohta 3
Ajoneuvotieto (yksittäinen tieto) 3,50
Avioehto 6,50
Kantakortti 16,00
Kuolintodistus 3,50
Perukirja 11,00
Sotalapsi 3,50
Suojeluskunnan  henkilökortti 3,50

Erityisiä toimia vaativat tietopyynnöt

3. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi (eur)
Ensimmäinen ½ tuntia on maksuton
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta sen jälkeen 24,70
4. Tiedon esille hakeminen ja tilauksesta tehty tiedosto tai paperikopio asiakirjasta (eur/asiakirja)
Ajoneuvon 1. rekisteritunnuksen selvittäminen 28,00
Ajoneuvon omistushistoria 35,00
5. Muut maksut (eur)

Muut maksut peritään tilauskokonaisuudelta.

Käsittelymaksu, peritään aina tilauksesta tehdystä tietopyynnöstä. 5,25
Laskutuslisä 5,25
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,70
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 7,10

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Tavanomaisten tietopyyntöjen toimitusaika on enintään kuukausi ja erityisiä toimia vaativien tietopyyntöjen toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 831/1994, 1146/2016 21 b §). Jos tietopyyntö liittyy asiaan, joka on vireillä toisessa viranomaisessa tai koskee luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, on toimitusaika enintään kaksi viikkoa tai yksi kuukausi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 14 §). Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Liiketaloudelliset suoritteet

Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut

1. Digitointi tallennevälineelle Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
(korkea laatu, alkuperäisen koko enintään A0 toimitus vain Rauhankatu 17, Helsinki)
Digitointi tuntityönä (eur/h) 44,70 55,43
Tallennevälineet veloitetaan erikseen (ks. liite).
2. Valvontamaksu Euroa/h/henkilö (alv 0 %) Euroa/h/henkilö (alv 24 %)
Käytettäessä arkiston ulkopuolista jäljennepalvelua 44,70 55,43
Minimiveloitus on yksi tunti
3. Muut maksut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Muut maksut peritään tilauskokonaisuudelta
Käsittelymaksu, peritään aina tilauksesta tehdystä tietopyynnöstä. 5,25 6,51
Laskutuslisä 5,25 6,51
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,70 5,83
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 7,10 8,80
Huom! alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Liiketaloudellisten suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 21 b §).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Muut suoritteet

1. Tiedosto tai kopio asiakirjasta, joka on maksullisessa säilytyksessä Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Alkuperäisen koko enintään A3 1,05 1,30
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin. Sopimuksissa voidaan tarvittaessa käyttää myös jotain muuta laskutusperustetta.
2. Tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 26,90 36,70
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.
3. Tutkimusluontoiset selvitykset Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 26,90 36,70
4. Koulutuspalvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kurssikohtaiset hinnat on mainittu vuosittain Kansallisarkiston kotisivulla julkaistavassa Kansallisarkiston koulutusohjelmassa. Peruutuksista, joista ei ole ilmoitettu viikkoa ennen kurssin alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Saapumatta jättämisestä ilman ilmoitusta viikkoa ennen tai ilman hyväksyttävää syytä veloitetaan täysi kurssimaksu. Hintaan lisätään laskutettaessa käsittelymaksu ja laskutuslisä.
Tilauskoulutus (eur/päivä) 1 590,00 1 971,60
Luentotunti (eur/45 min.) 225,00 279,00
Tilauskoulutuksen matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Tilauskoulutuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
Käsittelymaksu 5,25 6,51
Laskutuslisä 5,25 6,51
5. Konsultointipalvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Konsultointi alkavalta tunnilta 146,00 181,04
Matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Konsultoinnista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
6. Aineistohallinnan maksulliset palvelut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Palveluista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
Aineistojen järjestäminen, kuvailu ja digitointi (eur/h)
Projektin johtaminen 145,20 180,05
Aineistosiirtojen suunnittelu ja ohjaus (projektit) 82,90 102,80
Projektityön ohjaus 59,60 73,90
Aineistojen järjestäminen ja kuvailu 44,70 55,43
Aineistojen digitointi 44,70 55,43
Digitoinnin valmistelu 44,70 55,43
Aineistosiirtojen valvonta (maksullinen säilytys, eur/h/henkilö) 44,70 55,43
Materiaali-, tarvike-, seulonta-, kuljetus- ja muut vastaavat kulut veloitetaan erikseen (ks. liite).
Aineistojen maksullinen säilyttäminen (eur/hm/kk) 1,85 2,30
Sähköisten aineistojen maksullinen säilyttäminen sovitaan erikseen.
Sähköisten aineistojen säilyttämisen laskutus perustuu sopimukseen.
Mikrofilmien varmuusarkisto
Varmuusarkiston mikrofilmien käsittely (eur/h) 44,70 55,43
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.
7. Asiakirjojen virastolainat Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Virastolainojen käsittelymaksu (eur/h) (minimiveloitus) 44,70 55,43
jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 24,60 30,50
Lähetyskulut lainattaessa mikrofilmejä tai asiakirjoja postitse: paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 24,60 30,50
Suuremmissa toimituksissa kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.
8. Asiakirjojen näyttelylainat Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Näyttelylainojen käsittelymaksu (eur/h) 98,50 122,14
Näyttelylainojen käsittelymaksu, minimiveloitus 94,50 117,18
Hinnoittelu sisältää näyttelylainahakemuksen käsittelyn ja asiakirjojen kuntoarvion. Lainaaja vastaa näyttelylainojen vakuutus- ja kuljetuskustannuksista. Lainaus edellyttää kirjallista sopimusta.
9. Tutkijasalitoimitukset maksullisessa säilytyksessä olevista aineistoista Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Maksu toimituskerralta (1-6 yksikköä) 13,30 16,49
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.
10. Toimitilojen käyttö (luentosali ja kokoustilat) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu (eur/päivä) 416,60 516,58
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu (eur/puoli päivää) 213,10 264,24
Muut toimipaikat 181,80 225,43
Minimiveloitus 98,40 122,02
11. Esittelyt ryhmille Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Pedagogiset esittelyt veloituksetta.
Ei-pedagogiset esittelyt (eur/vierailu) (enint. 20 osallistujaa) 150,68 186,00
Esittelyitä järjestetään toimipaikkojen aukioloaikoina.
12. Valvontamaksut (eur/h/henkilö) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa 67,20 83,33
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa klo 16.00 jälkeen 91,90 113,95
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.
13. Muut maksut Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Käsittelymaksu 5,25 6,51
Laskutuslisä 5,25 6,51
Jos asiakkaalle toimitetaan aineistot sähköisenä laskua vastaan, käsittelymaksua ei peritä.
Huom. alv:a ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Hinnaston liite: Maksullisen palvelutoiminnan tarvike- ja erillispalveluhinnasto

Tarvike/erillispalvelu

1. Muistitikku Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
  4,76 5,90
2. Arkistokotelot Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 2,5–8 cm 2,50 3,10
 A4 10 cm 2,90 3,60
Folio 2,5–6 cm 2,74 3,40
Folio 8–10 cm 3,31 4,10
Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan.
3. Arkistolaatikot (vaaka) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 ja folio 2,50 3,10
Laskutuslisä 5,25 6,51
Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan.
4. Suojapaperit Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
A4 taitettu 200/nippu 35,73 44,30
Folio taitettu 200/nippu 42,10 52,20
A4 taittamaton 250/nippu 59,52 73,80
Folio taittamaton 250/nippu 67,78 84,05
5. Laitteiden käyttömaksut sopimusdigitoinnin yhteydessä Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
Dokumenttiskanneri (eur/kk) 918,55 1 139,00
Kirjaskanneri (eur/kk) 1 089,05 1 350,42
6. Aineistojen hävittäminen ja kuljetukset laskutetaan palveluntoimittajan laskutuksen mukaisesti.
7. Säilytysvälinekustannukset yksityisarkistojen luovutuksessa (eur/hm) Euroa (alv 0 %) Euroa (alv 24 %)
  42,60 52,82

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen (1190/2021).
 • Myytävät tarvikkeet ja laitevuokrat liittyvät maksullisen palvelutoiminnan muiden suoritteiden tuottamiseen. Maksuperuste on liiketaloudellinen.