Prislista 2024

Riksarkivets offentligrättsliga presationer för vilka en fast avgift tas ut

Intyg

1.Intyg (euro)
Datainnehållet i ett intyg som har upprättats utifårn handlingar, såsom t. ex. en släktutredning, bestäms utifrån användningssyftet. 38,00

Om identiska intyg beställs för olika ändamål, debiteras priset för det ursprungliga intyget för samtliga intyg.

Om intyget levereras på begäran av kunden på flera olika sätt (t.ex. via post och via e-post) eller till flera olika adresser, debiteras inga extra kostnader för detta separat.

2. Styrkta kopior (euro)
första sida 25,20
för varje följande sida 3,85
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt (euro)
Per sida 40,30
För andra handlingar än de med finska eller svenska som källspråk tas det ut dubbel avgift.
4. Övriga avgifter (euro)
Faktureringsavgift vid fakturering 5,50
Postens avgifter för tilläggsservice, såsom postförskott, tas ut separat hos kunden.

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • Leveranstiden i punkterna 1 och 3 är högst fyra veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003).
 • Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högst en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Fjärrlån

1. Handlingar per post (arkivhöljen, band, akter, mikrofilmer) (euro)
Partierna förpackas i paket på högst 25 kg
Per paket (högst 25 kg), en riktning 25,20
Per paket (högst 25 kg), två riktningar 38,00
2. Handlingar som fraktförsändelser
Transportföretaget fakturerar kunden direkt får kostnaderna för frakten.
3. Omvandling till digital form istället för fjärrlån (euro)
Omvandling till digital form (timtaxa) (eller) enligt avtal, för varje påbörjad halvtimme 55,00
4. Övriga avgifter (euro)
Handläggningsavgift 5,50
Faktureringsavgift vid fakturering 5,50

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Prestationer som ges utifrån lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Vanliga informationsförfrågningar / verksamhetsställenas kopieringstjänst

1. Fil eller papperskopia av handling (euro/sida)
Av 2 punkten i prislistan framgår de handlingar för vilka en kopieringsavgift tas ut per handling och inte per sida.
Originalets format högst A3 1,10
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs), maximal bredd 90 cm 12,90
2. Fil som konverterats eller papperskopia som tagits av en handling på beställning (euro/beställning)
Om det är fråga om en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder, tas dessutom de kostnader som informationssökningen ger upphov till ut, se punkt 3.
Fordonsuppgift (enskild uppgift) 3,70
Äktenskapsförord 6,80
Stamkort 16,80
Dödsattest 3,70
Bouppteckning 11,60
Krigsbarn 3,70
Skyddskårens personkort 3,70

Begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder

3. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften (euro)
Den första halvtimmen är avgiftsfri
för varje påbörjad halvtimme därefter 26,00
4. Sökning av information och fil som konverterats eller papperskopia som tagits av en handling på beställning (euro/handling)
Utredning av fordonets första registernummer 29,40
Fordonets ägarhistorik 36,80
5. Övriga avgifter (euro)

Övriga avgifter tas ut på helheten av beställningar.

En handläggningsavgift tas alltid ut för begäran om uppgifter som görs på beställning. 5,50
Faktureringsavgift 5,50
Tilläggsavgift för postförskott 4,90
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 7,50

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • Leveranstiden är högst en månad för vanliga begäran om uppgifter och högst två månader för begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994, 1146/2016). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt. Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

Företagsekonomiska prestationer – tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten

1. Digitalisering på lagringsmedium Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
hög kvalitet, originalets format högst A0 leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors
Digitalisering som timarbete (euro/h) 46,90 58,16
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).
2. Övervakningsavgift Euro/h/person (moms 0 %) Euro/h/person (moms 24 %)
Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet. 46,90 58,16
Avgiften tas ut för minst en timme.
3. Övriga avgifter Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Övriga avgifter tas ut på helheten av beställningar.
En handläggningsavgift tas alltid ut för begäran om uppgifter som görs på beställning. 5,50 6,82
Faktureringsavgift 5,50 6,82
Tilläggsavgift för postförskott 4,90 6,08
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 7,50 9,30
Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • Leveranstiden för beställda företagsekonomiska prestationer är högst två månader (21 b § i arkivlagen).
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten. Anvisning för begäran om omprövning Länken öppnas i ett nytt fönster.

Företagsekonomiska prestationer – övriga prestationer

Övriga prestationer

1. Fil eller kopia av handling som förvaras mot avgift Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Originalets format högst A3 1,10 1,36
Faktureringen grundar sig på avtal. Vid behov kan även någon annan betalningsgrund användas i avtal.
2. Kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till och som tas ut utöver kopieringsavgiften Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
För varje påbörjad halvtimme 31,10 38,56
Faktureringen grundar sig på avtal.
3. Informationsutlämning av konfidentiella persondokument i forskarsalen (t.ex. stamkort), när beställningen eller användningen gäller mer än 20 persondokument Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
För varje påbörjad halvtimme efter 20 persondokument eller enligt avtal 26,00 32,24
4. Utredningar av forskningskaraktär Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
För varje påbörjad halvtimme 35,00 43,40
5. Utbildningsservice Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på Riksarkivets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften. Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras den fullständiga kursavgiften. På priserna tillkommer vid fakturering handläggningsavgift och faktureringstillägg.
Anpassad utbildning (euro/dag) 1 670,00 2 070,80
Föreläsningstimme (euro/45 min) 236,30 293,01
Kostnader för resor debiteras separat.
Anpassad utbildning ska alltid avtalas skriftligen.
Handläggningsavgift 5,50 6,82
Faktureringsavgift 5,50 6,82
6. Konsulttjänster Euro/h (moms 0 %) Euro/h (moms 24 %)
Konsultation, per påbörjad timme 153,30 190,09
Resekostnader debiteras separat.
Konsultation ska alltid avtalas skriftligen.
7. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Tjänster ska alltid avtalas skriftligen.
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material (euro/h)
Projektledning 152,50 189,10
Planering och styrning av materialöverföring (projekt) 87,10 108,00
Styrning av projektarbete 62,60 77,62
Ordnande och beskrivning av material 46,90 58,16
Digitalisering av material 46,90 58,16
Beredning av digitalisering 46,90 58,16
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring, euro/h/person) 46,90 58,16
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).
Avgiftsbelagd förvaring av material (euro/hm/mån.) 1,95 2,42
Avgiftsbelagd förvaring av elektroniskt material avtalas separat.
Fakturering av förvaring av elektroniskt material grundar sig på avtal.
Säkerhetsarkivet för mikrofilm
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet (euro/h) 46,90 58,16
Materialkostnader debiteras separat.
8. Tjänstelån av handlingar Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Handläggningsavgift för tjänstelån (euro/h) 46,90 58,16
för varje påbörjad halvtimme 25,80 31,99
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post: per paket (högst 15 kg), en riktning 25,80 31,99
För större leveranser fakturerar transportföretaget direkt kunden för fraktkostnaderna.
9. Avgiftsbelagda tjänster inom mottagning Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Offline-mottagning av digitalt myndighetsmaterial (euro/h, per varje påbörjad halvtimme) 35,00 43,40
Mottagande och återlämnande av församlingsmaterial (euro/h, per varje påbörjad timme) 70,00 86,80
Faktureringen grundar sig på avtal.
10. Utställningslån av handlingar Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Handläggningsavgift för utställningslån (euro/h) 103,40 128,22
Handläggningsavgift för utställningslån, minimiavgift 99,20 123,01
Priset inkluderar handläggning av ansökan om utställningslån och bedömning av handlingars skick. Låntagaren står för försäkrings- och transportkostnaderna för utställningslån. Utlåning kräver ett skriftligt avtal.
11. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Avgift per leverans (1–6 enheter) 14,00 17,36
Faktureringen grundar sig på avtal.
12. Användning av lokaliteter (föreläsningssal och möteslokaler) Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Riksarkivet, Helsingfors, Fredsgatan (euro/dag) 437,40 542,38
Riksarkivet, Helsingfors, Fredsgatan (euro/halv dag) 223,80 277,51
Övriga filialer 190,90 236,72
Minimiavgift 103,30 128,09
13. Visningar för grupper Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
Pedagogiska visningar utan avgift.
Icke-pedagogiska visningar (euro/visning) (max 20 personer) 157,50 195,30
Visningar anordnas under verksamhetsställenas öppettider.
14. Publikationer
Priserna anges i en separat prislista över Riksarkivets publikationer. Till priset läggs en handläggningsavgift och en faktureringsavgift vid fakturering samt leveranskostnader.
15. Övervakningsavgift (euro/h/person) Euroa (moms 0 %) Euroa (moms 24 %)
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter 70,60 87,54
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00 96,50 119,66
16. Övriga avgifter Euroa (moms 0 %) Euroa (moms 24 %)
Handläggningsavgift 5,50 6,82
Faktureringsavgift 5,50 6,82
Om materialet levereras till kunden elektroniskt mot faktura, debiteras ingen handläggningsavgift.

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

Bilaga till prislistan – prislista för tillbehör och särskild service inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten

Tillbehör/Särskild service

1. USB-minne Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
  5,00 6,20
2. Höljen Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
A4 2,5–8 cm 2,60 3,22
A4 10 cm 3,00 3,72
Folio 2,5–6 cm 2,90 3,60
Folio 8–10 cm 3,50 4,34
Specialformat enligt leverantörens prislista
3. Arkivlådor (horisontella) Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
A4 ja folie 2,60 3,22
Specialformat enligt leverantörens prislista
4. Skyddspapper Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
A4 vikt 200/bunt 37,50 46,50
Folie vikt 200/bunt 44,20 54,81
A4 ovikt 250/bunt 62,50 77,50
Folie ovikt 250/bunt 71,20 88,29
5. Avgifter för användning av utrustning vid avtalsbaserad digitalisering Euroa (moms 0 %) Euroa (moms 24 %)
Dokumentskanner (euro/mån) 964,50 1 195,98
Bokskanner (euro/mån) 1 143,50 1 417,94
6. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura
7. Kostnader för förvaringsutrustning vid överlåtelse av privata arkiv (euro/hm) Euro (moms 0 %) Euro (moms 24 %)
  44,70 55,43

Mer information

 • Priserna baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer (1149/2023).
 • De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.