Riksarkivets specifikationer för digitaliseringen

Riksarkivets gällande specifikationer för digitaliseringen tillämpas när materialhelheter eller arkiverade material som bildats som resultat av ärendehantering eller annan verksamhet digitaliseras i efterhand. Det material som ska digitaliseras ska ha Riksarkivets gallringsbeslut innan digitaliseringen inleds.

I Riksarkivets digitaliseringsspecifikationer har följande beaktats:

  • standarder som allmänt används inom arkivsektorn
  • kvalitetskrav för digitalisering vid andra riksarkiv
  • långtidsbevarandetjänsternas (PAS-tjänsterna) nationella krav för digitalt material

Dessa specifikationer gör det möjligt att bevara det digitaliserade informationsmaterialet enbart i digitalt format och att förstöra det analoga materialet. I samband med Riksarkivets gallringsbeslut bedöms om de analoga handlingarna har ett kulturhistoriskt värde, vilket gör att även de bevaras trots digitaliseringen. Anvisningar för att göra en gallringsframställan finns på webbplatsen för bevarande- och gallringstjänsten

Riksarkivet förutsätter att de analoga handlingar som inkommit och upprättats före 1.1.2022 ska digitaliseras fr.o.m. 1.10.2022 i enlighet med Riksarkivets gällande digitaliseringsbestämmelser.

Aktören kan producera bruksexemplar av bildfilerna för olika användningsändamål. 

Läs om exempel på olika digitaliseringssituationer. 

Tillämpning av specifikationerna på olika typer av material

Det analoga materialets format och materialtyp avgör vilken av Riksarkivets digitaliseringsspecifikationer som ska tillämpar vid digitaliseringen.