Tjänsten för massdigitalisering

I Riksarkivets massdigitaliseringsprojekt digitaliseras de av de statliga myndigheternas handlingar som ska förvaras varaktigt eller under lång tid. De ursprungliga handlingarna i pappersform förstörs efter att de har digitaliserats.

Med ”massdigitalisering” avses mängden material och det sätt på vilket digitaliseringen genomförs. I projektet digitaliseras ett dokumentmaterial som omfattar cirka 135 hyllkilometer. Digitaliseringen genomförs centralt och är internationellt sett unik inom arkivsektorn vad gäller omfattningen och målet.

Målet är en helt elektronisk verksamhetsmiljö

Målet för massdigitaliseringen är att

  • främja en bättre tillgång och användbarhet av dokumentinformation
  • möjliggöra förnyelse av processer och metoder för informationshantering
  • befria statliga ämbetsverk från pappersarkiv och på så sätt påskynda ämbetsverkens övergång till en helt elektronisk verksamhetsmiljö
  • spara på kostnaderna för arkivlokaler i ämbetsverken och Riksarkivet

Endast den form i vilken handlingar förvaras kommer att förändras

Vid digitaliseringen försvinner inte informationsinnehållet i handlingarna. Endast den form i vilken handlingarna förvaras kommer att förändras från pappersform till digitalt format.

De ursprungliga handlingarna i pappersform förstörs efter att de har digitaliserats. Med tanke på projektet har Riksarkivet därför ställt specifikationskrav på förstöring av pappershandlingar. Genom specifikationerna kan Riksarkivet säkerställa att de av myndigheternas handlingar som hör till det nationella kulturarvet, och uppgifterna i handlingarna, ska bevaras, vilket är Riksarkivets lagstadgade uppgift.

Ytterligare information: