Behandling av informationsmaterial om social- och hälsovårdsreformen

Ansvaret för att ordna verksamheten inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs med undantag av Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

TInstitutet för hälsa och välfärd ansvarar för att upprätta en anvisning för behandlingen av informationsmaterial som överförs till välfärdsområdena. Projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som överförs till välfärdsområdena är verksam under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och i samarbete med olika intressentgrupper. Till projektets hemsida (på finska).

Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen

I samband med landskaps- och vårdreformen 2015–2019 genomförde Riksarkivet ett projekt för utarbetande av en anvisning om informationsmaterial som överförs till landskapen. Reformen förföll dock innan lagstiftningen godkändes i början av 2019, och därmed kunde utarbetandet av anvisningen inte slutföras.

I projektet kartlades informationsmaterial från de organisationer som deltog i reformen och dessa material är tillgängliga i beredningen av den social- och hälsovårdsreform som för närvarande genomförs.

Slutrapport för projektet: