Riksarkivets anskaffningspolicy

Riksarkivets anskaffningspolicy baserar sig på gällande riktlinjer om anskaffningen, enligt vilka materialanbuden godkänns eller förkastas.

Vi tar emot privata samfunds- och personarkiv av nationell betydelse, liksom privat material som dokumenterar samhällsfenomen och det civila samhället. Arkiv av nationell betydelse är arkiv som Riksarkivet anser vara av kulturhistoriskt betydelse och arkivmaterial som säkerställer forskningsbehov inom ramen för Riksarkivets egen anskaffningspolicy.

Riksarkivet utvecklar sin anskaffningspolicy under 2024–2025.

Material tas emot som helheter som ska vara så enhetliga och omfattande som möjligt. Däremot tar vi inte emot analogt eller digitalt material som är yngre än 10 år från organisationer som fortfarande är verksamma. 

För arkiv för den lägsta organisationsnivån för samfund med riksomfattande, regional och lokal verksamhet tas i regel endast emot ett urval som tryggar behoven inom forskningen.

Vi tar i princip inte emot affärsarkiv och annat material som enligt den överenskomna nationella anskaffningspolitiska arbetsfördelningen omfattas av något annat arkivs anskaffnings­policy. Dessutom har hembygdsarkiven sin egen plats när det gäller att bevara lokala privata material.  

Om du som privat aktör har originalhandlingar som samlats in vid skötseln av ett offentligt uppdrag och t.ex. kommunen eller välfärdsområdet inte har bestämt en förvaringsplats för de handlingar som arkiveras, ska du göra ett materialanbud till Riksarkivet. Om det inte har fattats något beslut om gallring av materialet i fråga, gör först en gallringsframställan till Riksarkivet

AV-material, eventuellt annat material som undersöks med tekniska hjälpmedel samt mögligt eller obrukbart analogt material tar vi emot endast i digitaliserad form. Vi rekommenderar att dokument i digital form också arkiveras i digital form (och inte skrivs ut på papper) och att handskrivna dokument digitaliseras.