-

Ordnande av analoga arkiv

I det här avsnittet i styrningshelheten behandlas ordnandet av analoga arkiv. Arkivet innebär att handlingar som hamnat i oordning återförs till sina rätta platser och till sina ursprungliga sammanhang. 

Ordnandet hör till de traditionella arkivuppgifterna och det gäller oftast myndighetens gamla material som har tillkommit innan arkivbildningsplanen (ABP) togs i bruk. Arbetets omfattning är beroende av hur systematiskt materialet har hanterats. Sedan arkivbildningen hos myndigheterna blivit allt mer planmässig har betydelsen av att ordna arkiven förändrats. Numera är målet att arkivet får sin slutliga struktur i ett så tidigt skede som möjligt och att det material som uppstår endast fogas till det gamla slutarkivet. På så sätt slipper man ordna arkivet i efterhand. 

I avsnittet Ordnande av analoga arkiv går vi igenom de olika skedena vid ordnandet av ett arkiv:

Då man i ordningsarbetet behandlar enskilda analoga handlingar är det bra att komma ihåg följande lista. Detta gäller i synnerhet handlingar som ska arkiveras och för vilka Riksarkivets föreskrifter ska beaktas när de hanteras.

Arkivbox, teckning. Kom ihåg grundreglerna för restaurering av analogt material! 

  • Gör inget du inte kan.
  • Gör inga oåterkalleliga åtgärder var gäller handlingen.
  • Gör inga nya vikningar.
  • Använd inte lim, tejp eller sax. Tejp tas bort av en konservator.
  • Ta inte bort lösa bitar eller kanter från handlingar. 
  • Hantera handlingarna omsorgsfullt.
Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.